AEO i inne pozwolenia celne do ponownej kontroli po 01.05.2016

image_pdfimage_print

Wraz z wejściem w życie nowych unijnych przepisów celnych ponownej weryfikacji będę podlegać wszystkie certyfikaty AEO wydane przed 1 maja 2016 r. wraz z innymi pozwoleniami wydanymi na podstawie jeszcze obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe jednostki Służby Celnej.

Co będzie podlegać ponownej weryfikacji?

Zgodnie z art. 250 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. pozwolenia udzielone na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 lub rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, które obowiązują w dniu 1 maja 2016 r. i nie są objęte ograniczonym okresem ważności, podlegają ponownej ocenie. Na podstawie art. 345 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. weryfikacja ta ma zostać przeprowadzona do 1 maja 2019 r.

Zakresem ponownej kontroli zatem zostaną objęte przedsiębiorstwa w zakresie następujących pozwoleń, które przyznano im przed 1 maja 2016:

 • świadectwo AEO bez względu na rodzaj, tj. AEO(C), AEO(S) oraz AEO(F);
 • Pozwolenie na prowadzenie składu celnego;
 • Pozwolenie na prowadzenie magazynu tymczasowego składowania;
 • Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonego zgłoszenia celnego;
 • Pozwolenie na stosowanie uproszczonej procedury w miejscu;
 • Zwolnienie ze składania zabezpieczenia w tranzycie;
 • Pozwolenie wystawiania dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów przez upoważnionego wystawcę, tj. dokument T2L oraz T2LF;
 • Pozwolenie na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym;
 • Pozwolenie dla upoważnionego nadawcy i upoważnionego odbiorcy w tranzycie wspólnotowym;
 • Pozwolenie dla upoważnionego odbiorcy lub nadawcy w procedurze TIR
 • Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
 • Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego w tranzycie w stawkach obniżonych 100%, 50% i 30%;
 • pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej;
 • pozwolenie na tzw. ryczałtowe określenie niektórych elementów formułujących wartość celną, wydane na podstawie art. 156a RWKC.

Czego nie obejmą ponowne kontrole organów celnych?

Zgodnie z art. 250 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. z obowiązku ponownej weryfikacji zostaną zwolnione pozwolenia:

Szczególne regulacje dotyczą również pojedynczych pozwoleń na procedurę uproszczoną (SASP). Zgodnie bowiem z art. 345 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. pozostaje ono do dnia wdrożenia centralizowanej odprawy dla importu oraz automatycznego systemu eksportu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/255/UE.

Podobna sytuacja dotyczy pozwoleń na odroczenie płatności należności w odniesieniu do decyzji wydanych zgodnie z art. 224 WKC przyznających odroczenie płatności łącznie dla wszystkich należności, które podlegają jednemu zaksięgowaniu. Zgodnie z art. 110 Unijnego Kodeksu Celnego jeżeli w wyniku ponownej oceny pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego powiązanego z taką decyzją udzielono nowego pozwolenia na korzystanie z zabezpieczenia generalnego, nowe pozwolenie na odroczenie płatności wydaje się automatycznie w tym samym czasie.

Przebieg kontroli

Kontrole organów celnych będą odbywać się z urzędu. O planowanej weryfikacji pozwoleń celnych przedsiębiorca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany. Po przeprowadzeniu ponownej oceny organ celny cofa pozwolenie wydane przed 1 maja 2016 r., a następnie wydaje nowe pozwolenie w sytuacji, gdy wynik kontroli potwierdza spełnienie przez przedsiębiorcę wszystkich warunków przewidzianych nowym Unijnym Kodeksie Celnym do wydania przedmiotowego pozwolenia.

Kontrola AEO – na co zwrócić uwagę?

 W przypadku certyfikatu AEO ważnym jest zweryfikowanie przez przedsiębiorcę nowych kryteriów przewidzianych przez Unijny Kodeks Celny zwłaszcza w zakresie AEO(C). Uległy bowiem one znacznym rozszerzeniu i aktualne przepisy wymagają od firm jeszcze większego zaangażowania w zapewnieniu przejrzystości w swoich procesach jak i zapewnieniu, że działania w firmie są wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym przedsiębiorca powinien zrewidować swoje procesy i procedury z tym związane adaptując się do nowych wymagań kodeksu celnego.

Stan prawny na 25.03.2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. Witam serdecznie! Zgodnie z informacją udostępnioną na portalu Ministerstwa Finansów ponowna ocena będzie się odbywała z urzędu według harmonogramu. O podjęciu czynności związanych z ponowną oceną oraz o jej wyniku przedsiębiorca zostanie poinformowany. Zgodnie z zasadą określona w art. 22 ust. 3 UKC właściwe organy celne wydają decyzję oraz powiadamiają o niej wnioskodawcę niezwłocznie i nie później niż w terminie 120 dni od daty przyjęcia wniosku, o ile nie przewidziano inaczej. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia 2015/2446 termin ten można przedłużyć o okres do 60 dni. W razie jakichkolwiek pytań – służymy pomocą. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.