Agent celny zawodem przyszłości?

image_pdfimage_print

Wraz ze wzrostem wpływu wymiany międzynarodowej na gospodarki krajów, ich ustawodawstwa wprowadziły narzędzia do administrowania i kontroli obrotu towarami między państwami. Związane jest to z szeregiem działań, do jakich importer, czy eksporter jest zobowiązany, aby móc dokonać transakcji zakupu czy sprzedaży towaru takich jak np. zapłata cła, akcyzy czy innych podatków. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie właściwe instytucje prawne jak służby celne kontrolują wymianę zarówno w zakresie importu jak i eksportu dóbr z zagranicą. Podmiotem pośredniczącym w tej wymianie miedzy przedsiębiorcą a służbą celną jest agent celny.

Kim jest agent celny?

Najprościej mówiąc – agent celny to osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi w kwestiach związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Jest on profesjonalistą w zakresie ceł, podatku akcyzowego, czy zgłoszeń statystycznych „Intrastat”. Zna on również uwarunkowania prawne i procedury regulujące międzynarodowy obrót towarami pod względem wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, czy technicznych, które pozwalają dokonać transakcji sprzedaży czy zakupu z i do Polski. W skrócie – jego praca polega na organizowaniu odpraw celnych w przywozie i wywozie towarów, a także na reprezentowaniu klientów przed organami celnymi.

Agent celny najczęściej działa w ramach agencji celnej; może on również działać na rynku samodzielnie prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą. W zależności od tego, w czyim imieniu agent celny dokonuje czynności prawnej, może on zostać umocowany w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. Przedstawicielstwo bezpośrednie upoważnia agenta celnego do działania w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, natomiast w przypadku przedstawicielstwa pośredniego dokonuje on czynności prawnej na rzecz mocodawcy, ale w imieniu własnym.

Jak zostać agentem celnym?

W sierpniu 2014 weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która wprowadziła deregulację zawodu agenta celnego. Oznacza to, że osoby zainteresowane wykonywaniem tej profesji i uzyskaniem wpisu na listę agentów celnych nie będą zobowiązane do zdania egzaminu końcowego z wiedzy z zakresu prawa celnego i podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Aby zatem móc wykonywać zawód agenta celnego i być wpisanym na listę należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
 3. nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. należy wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych można udokumentować w ten sposób, że wnioskodawca posiada:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
 3. decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak wskazuje ustawodawca, przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć czas profesjonalnego wykonywania czynności celnych przed organem celnym lub okres specjalistycznego kształcenia w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich działań, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis. Doświadczenie zatem w sprawach celnych można potwierdzić przedstawiając dokumenty, które zawierającą informacje dotyczące wykonywania czynności celnych, okres, w jakim się wykonywało, czy wskazanie przed jakim konkretnym organem celnym się występowało.

Wpisu na listę agentów celnych dokonywana jest na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Podsumowanie – czy warto zostać agentem celnym?

Zawód agenta celnego może być dobrą alternatywą dla wszystkich młodych ludzi, którzy interesują się kwestiami wymiany międzynarodowej i chcą poznać jej prawne aspekty. Profesja ta wymaga dokładności i skrupulatności w działaniu, dlatego osoby posiadające te cechy w szybki sposób odnajdą się w nowych obowiązkach i zadaniach. Zawód agenta celnego daje również szerokie możliwości rozwoju poprzez ciągłe zmiany w uregulowaniach prawnych. Nieodłącznym elementem będzie tu również wymiar międzynarodowy dokonywanych transakcji. Czy warto zatem zostać agentem celnym? Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że daje możliwości do stania się ekspertem w dziedzinie wymiany międzynarodowej i pozwala na wykonywanie zawodu w wewnątrz firm spedycyjnych czy handlowych jak i w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Stan prawny na sierpień 2015

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (DzU z 2004 Nr 68 poz. 622)

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. Witam serdecznie! Ustawa prawo celne nie wprowadza ograniczeń co do niepełnosprawności. Przepisy wskazują wprost warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis na listę agentów celnych:
   “1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
   3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności
   dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub
   przestępstwo skarbowe;
   4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
   2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:
   1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
   lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i
   finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
   w tym zakresie, lub
   2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie
   przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
   w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).
   3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed
   organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia
   specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w
   przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.”

   Dodatkowo, jak wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych w § 4 “Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby celnej
   pisemny wniosek zawierający:
   1) imię i nazwisko;
   2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
   3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu lub innego
   dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   5) numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji
   do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
   Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
   stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
   2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
   1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
   obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności
   prawa celnego, oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – o ile zostały wydane albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
   w tym zakresie lub dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;
   2) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko
   wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub
   przestępstwo skarbowe”.

   Zatem brak jest ograniczeń w prawie w zakresie niepełnosprawności przy dokonywaniu wpisu na listę agentów celnych.

  1. Witam serdecznie,

   Kwestię dostępu do zawodu agenta celnego reguluje ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, która w art. 80 stanowi, że “Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
   3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
   4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
   Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:
   1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
   2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
   Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis”.

   Oznacza to, że adwokaci, czy radcowie prawni mogliby wystąpić o wpisanie ich na listę agentów celnych pod warunkiem, że spełniają wszystkie powyższe warunki określone w ustawie Prawo celne.

   Pozdrawiam
   Anna Zakrzewska

 1. Czy osoba wykonująca dotychczas zawód funkcjonariusza celnego przez okres 20 lat jest osobą ,wobec której zostanie spełniony wymóg “co najmniej trzyletniego doświadczenia w sprawach celnych”?

 2. Witam. Czy po ukończeniu studiów I stopnia stosunki międzynarodowe ze specjalizacją międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego jest możliwość uzyskania wpisu na listę agentów?

 3. Bardzo proszę o odpowiedź czy kurs kwalifikacyjny może być uznany za wystarczający -jako studia podyplomowe?

  1. Witam serdecznie,
   Pani Olu – obawiam się, że kurs kwalifikujący może nie być wystarczający do uznania Pani Kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych można udokumentować w ten sposób, że wnioskodawca posiada:
   – dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
   – co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   – decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
   Oczywiście nie znając szczegółów Pani sytuacji, proponuję, aby dodatkowo upewnić się w tej sprawie z Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie (ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, email: ict.440000@mf.gov.pl, tel: 22 510 46 77).
   Pozdrawiam
   Anna Żurawiecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.