Agent celny zawodem przyszłości?

image_pdfimage_print

Wraz ze wzrostem wpływu wymiany międzynarodowej na gospodarki krajów, ich ustawodawstwa wprowadziły narzędzia do administrowania i kontroli obrotu towarami między państwami. Związane jest to z szeregiem działań, do jakich importer, czy eksporter jest zobowiązany, aby móc dokonać transakcji zakupu czy sprzedaży towaru takich jak np. zapłata cła, akcyzy czy innych podatków. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie właściwe instytucje prawne jak służby celne kontrolują wymianę zarówno w zakresie importu jak i eksportu dóbr z zagranicą. Podmiotem pośredniczącym w tej wymianie miedzy przedsiębiorcą a służbą celną jest agent celny.

Kim jest agent celny?

Najprościej mówiąc – agent celny to osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi w kwestiach związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Jest on profesjonalistą w zakresie ceł, podatku akcyzowego, czy zgłoszeń statystycznych „Intrastat”. Zna on również uwarunkowania prawne i procedury regulujące międzynarodowy obrót towarami pod względem wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, czy technicznych, które pozwalają dokonać transakcji sprzedaży czy zakupu z i do Polski. W skrócie – jego praca polega na organizowaniu odpraw celnych w przywozie i wywozie towarów, a także na reprezentowaniu klientów przed organami celnymi.

Agent celny najczęściej działa w ramach agencji celnej; może on również działać na rynku samodzielnie prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą. W zależności od tego, w czyim imieniu agent celny dokonuje czynności prawnej, może on zostać umocowany w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. Przedstawicielstwo bezpośrednie upoważnia agenta celnego do działania w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, natomiast w przypadku przedstawicielstwa pośredniego dokonuje on czynności prawnej na rzecz mocodawcy, ale w imieniu własnym.

Jak zostać agentem celnym?

W sierpniu 2014 weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która wprowadziła deregulację zawodu agenta celnego. Oznacza to, że osoby zainteresowane wykonywaniem tej profesji i uzyskaniem wpisu na listę agentów celnych nie będą zobowiązane do zdania egzaminu końcowego z wiedzy z zakresu prawa celnego i podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Aby zatem móc wykonywać zawód agenta celnego i być wpisanym na listę należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
 3. nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 4. należy wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych można udokumentować w ten sposób, że wnioskodawca posiada:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
 3. decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak wskazuje ustawodawca, przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć czas profesjonalnego wykonywania czynności celnych przed organem celnym lub okres specjalistycznego kształcenia w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich działań, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis. Doświadczenie zatem w sprawach celnych można potwierdzić przedstawiając dokumenty, które zawierającą informacje dotyczące wykonywania czynności celnych, okres, w jakim się wykonywało, czy wskazanie przed jakim konkretnym organem celnym się występowało.

Wpisu na listę agentów celnych dokonywana jest na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Podsumowanie – czy warto zostać agentem celnym?

Zawód agenta celnego może być dobrą alternatywą dla wszystkich młodych ludzi, którzy interesują się kwestiami wymiany międzynarodowej i chcą poznać jej prawne aspekty. Profesja ta wymaga dokładności i skrupulatności w działaniu, dlatego osoby posiadające te cechy w szybki sposób odnajdą się w nowych obowiązkach i zadaniach. Zawód agenta celnego daje również szerokie możliwości rozwoju poprzez ciągłe zmiany w uregulowaniach prawnych. Nieodłącznym elementem będzie tu również wymiar międzynarodowy dokonywanych transakcji. Czy warto zatem zostać agentem celnym? Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że daje możliwości do stania się ekspertem w dziedzinie wymiany międzynarodowej i pozwala na wykonywanie zawodu w wewnątrz firm spedycyjnych czy handlowych jak i w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Stan prawny na sierpień 2015

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (DzU z 2004 Nr 68 poz. 622)

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. Witam serdecznie! Ustawa prawo celne nie wprowadza ograniczeń co do niepełnosprawności. Przepisy wskazują wprost warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis na listę agentów celnych:
   “1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
   3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności
   dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub
   przestępstwo skarbowe;
   4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
   2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:
   1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
   lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i
   finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
   w tym zakresie, lub
   2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie
   przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
   w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).
   3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed
   organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia
   specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w
   przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.”

   Dodatkowo, jak wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych w § 4 “Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby celnej
   pisemny wniosek zawierający:
   1) imię i nazwisko;
   2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;
   3) numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu lub innego
   dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   5) numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji
   do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
   Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
   stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
   2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
   1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
   obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności
   prawa celnego, oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – o ile zostały wydane albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
   w tym zakresie lub dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;
   2) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko
   wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub
   przestępstwo skarbowe”.

   Zatem brak jest ograniczeń w prawie w zakresie niepełnosprawności przy dokonywaniu wpisu na listę agentów celnych.

  1. Witam serdecznie,

   Kwestię dostępu do zawodu agenta celnego reguluje ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, która w art. 80 stanowi, że “Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
   1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
   3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
   4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.
   Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:
   1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
   2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
   Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis”.

   Oznacza to, że adwokaci, czy radcowie prawni mogliby wystąpić o wpisanie ich na listę agentów celnych pod warunkiem, że spełniają wszystkie powyższe warunki określone w ustawie Prawo celne.

   Pozdrawiam
   Anna Zakrzewska

 1. Czy osoba wykonująca dotychczas zawód funkcjonariusza celnego przez okres 20 lat jest osobą ,wobec której zostanie spełniony wymóg “co najmniej trzyletniego doświadczenia w sprawach celnych”?

 2. Witam. Czy po ukończeniu studiów I stopnia stosunki międzynarodowe ze specjalizacją międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego jest możliwość uzyskania wpisu na listę agentów?

 3. Bardzo proszę o odpowiedź czy kurs kwalifikacyjny może być uznany za wystarczający -jako studia podyplomowe?

  1. Witam serdecznie,
   Pani Olu – obawiam się, że kurs kwalifikujący może nie być wystarczający do uznania Pani Kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych można udokumentować w ten sposób, że wnioskodawca posiada:
   – dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
   – co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
   – decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
   Oczywiście nie znając szczegółów Pani sytuacji, proponuję, aby dodatkowo upewnić się w tej sprawie z Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie (ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, email: ict.440000@mf.gov.pl, tel: 22 510 46 77).
   Pozdrawiam
   Anna Żurawiecka

 4. Witam,
  czy jeśli nie posiadam wykształcenia wyższego, a chciałabym zrobić kurs Agenta Celnego to gdzie w takim razie nabyć doświadczenie w tych sprawach bez wpisu na listę agentów? Obawiam się, że po zrobionym kursie będzie mi cięzko znaleźć pracę…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.