Brak infrastruktury parkingowej a możliwość powołania się na art. 12 rozporządzenia 561/2006

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

Podczas wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy kierowcy zatrudnieni przez nasze przedsiębiorstwo często borykają się z problemem braku infrastruktury parkingowej. W przypadku, gdy chcą oni w pełni wykorzystać dostępny czas jazdy zdarza się, iż ze względu na okoliczność o której wspomniałem powyżej dopuszczają się naruszeń.

Pytanie:

Czy w powyższym zakresie kierowca może powołać się na art. 12 rozporządzenia 561/2006? Jakie kary przewidziane są za powyższe naruszenia?

Odpowiedź eksperta

Kwestia dopuszczalnych odstąpień od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców została unormowana w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (dalej rozporządzenie 561/2006).

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia 561/2006 Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.” 

Podstawową kwestią, którą na wstępie należałoby rozważyć to czy odstąpienie o którym mowa w art. 12 rozporządzenia 561/2006 nie zagraża bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiednie miejsce postoju. Przejechanie zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednego parkingu na kolejny co do zasady powinno spełnić powyższe warunki.

Przyczyny usprawiedliwiające odstąpienie

 Aby poprawnie zlokalizować okoliczności na które może powołać się kierowca chcąc usprawiedliwić odstąpienie od przepisów o czasie pracy kierowców należy odwołać się do orzecznictwa które w tym zakresie jest stosunkowo szerokie.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 24.02.20115 r., II GSK 10/14 „chodzi o sytuacje nadzwyczajnych trudności, niezależnych od woli kierowcy oraz ewidentnie nieuniknionych i niedających się przewidzieć, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Przepis ten nie upoważnia kierowcy do odstępstw od rozporządzenia z powodów, które były znane przed rozpoczęciem podróży”.

 Podobne stanowisko zajął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 9.11.1995 r., C-235/94 stwierdzając, że art. 12 rozporządzenia 561/2006 nie zwalnia przewoźników z brania pod uwagę regularnie występujących na drogach korków, warunków atmosferycznych czy dostępności przy uczęszczanych trasach parkingów.

Do przyczyn usprawiedliwiających możliwość powołania się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 nie sposób zaliczyć:

 • robót remontowych (zob. wyr. NSA z 06.03.2012 r., II GSK 71/11);
 • trudnych warunków atmosferycznych w postaci intensywnych opadów (zob. wyr. WSA w Lublinie z 12.01.2012 r, III SA/Lu 542/11);
 • kwestii organizacyjnych związanych z rozładunkiem towaru (zob. wyr. WSA w Łodzi z 06.06.2014 r., III SA/Łd 303/14);
 • powodów związanych z pilnym terminem dostawy towaru (zob. wyr. WSA we Wrocławiu z 13.06.2014 r. III SA/Wr 245/14);

O niemożliwości powołania się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 przesądzają również wytyczne GITD z 28.07.2011 r. zgodnie z którymi konieczność znalezienia odpowiedniego miejsca postojowego nie jest okolicznością nieznaną przed rozpoczęciem podróży.

Odpowiednie udokumentowanie odstępstwa

 Jeżeli kierowca zdecydował się odstąpić od stosowania przepisów na podstawie art. 12 rozporządzenia 561/2006 powinien powyższą okoliczność odpowiednio udokumentować.

Podstawowym a zarazem jedynym dowodem stanowiącym podstawę dla ustaleń odstąpienia jest odręczna adnotacja na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy. Należy zwrócić uwagę na zamknięty katalog dowodów powołanych powyżej i jednoczesną nieskuteczność powoływania się przez kierowcę czy przedsiębiorcę na inne środki dowodowe takie jak zeznania świadków czy raport dziennej aktywności kierowcy.

W celu uniknięcia nieporozumień, które mogą pojawić się podczas kontroli drogowej odręczna adnotacja kierowcy powinna zawierać opis przyczyny odstąpienia, miejsce w którym odstąpienie nastąpiło, datę oraz podpis kierowcy. Zaleca się również zamieszczenie krótkiej formuły, iż kierowca powołał się właśnie na art. 12 rozporządzenia 561/2006 dopisując wspomnianą podstawę prawną.

W przypadku przewozów międzynarodowych wykonywanych w kilku krajach Unii Europejskiej, pojawia się problem, w jakim języku powinien zostać wykonany opis. Art. 12 rozporządzenia 561/2006 nie przesądza o powyższej kwestii i jednocześnie biorąc pod uwagę, iż język polski jest jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej opis w języku polskim powinien być honorowany na całym terytorium obowiązywania rozporządzenia 561/2006 co zostało potwierdzone w wytycznych GITD z 28.07.2011 r.

Opis o którym mowa powyżej powinien zostać wykonany przez kierowcę najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stanąć na stanowisku, iż powołanie się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 w przypadku naruszeń czasu pracy kierowców spowodowanych brakiem infrastruktury parkingowej jest postępowaniem nieprawidłowym co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w wytycznych GITD, orzecznictwie sądów w Polsce oraz ETS.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 l.p. 4.1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym l.p. 13.4.  przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę zagrożone jest karą 100 złotych natomiast przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut zagrożone jest karą 150 złotych.

Stan prawny 12.03.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 9.11.1995 r., C-235/94

Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2015, Sygn. Akt II GSK 10/14

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Beniamin Niedbalski

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Witam Pana,

  chciałbym zadać pytanie w jaki sposób dokładnie dokonać opisu na wydruku?

  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   Sposób opisania wydruku jest stosunkowo mało skomplikowany.
   Podstawową kwestią- o której była mowa w artykule – jest powołanie się na art. 12 rozp. 561/2006 i wpisanie wskazanej podstawy prawnej na awersie wydruku. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w stosunku do kierowców wykonujących przewozy zagraniczne. Niedostosowanie się do przepisów rozp. 561/2006 może być jedną z wielu przyczyn konieczności wykonania opisu, wskazanie na konkretny artykuł oraz akt prawa unijnego rozwiewa wątpliwości w tym zakresie, niezależnie od kraju w którym przeprowadzona będzie kontrola.
   Następnie należałoby podać przyczynę odstąpienia w celu “zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.” W tym miejscu należałoby wskazać na konkretną okoliczność która spowodowała konieczność odstąpienia od stosowania przepisów (o przyczynach na które możne powołać się kierowca, a na które nie powinien się powoływać szerzej w artykule).
   Dobrą praktyką jest również wskazanie miejsca w którym nastąpiło odstąpienie (np. numer oraz kilometr autostrady).
   Na wydruku nie powinno zabraknąć daty oraz podpisu kierowcy.
   Opis należy wykonać najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój (błędne jest robienie wydruku na przykład po kilku dniach po przyjeździe z trasy na bazę przedsiębiorstwa).

   Z poważaniem
   Beniamin Niedbalski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.