Czy nieprawidłowy załadunek towaru może być podstawą anulacji zlecenia przez przewoźnika?

image_pdfimage_print

Pytanie klienta

Jako firma transportowa przyjęliśmy zlecenie wykonania przewozu na trasie Niemcy –Włochy. Na załadunku doszło jednak do sytuacji, w której pracownicy klienta załadowali towar w taki sposób, iż wystawał poza naczepę a dodatkowo było prawdopodobieństwo, iż towar podczas transportu ulegnie uszkodzeniu. Mimo uwag kierowanych do pracowników na miejscu załadunku towar nie został załadowany poprawnie. W związku z wskazaną sytuacją zdecydowaliśmy się anulować zlecenie transportowe.

Pytania: Czy klient ma prawo nas obciążyć? Czy w hipotetycznej sytuacji podjęcia się wykonania zlecenia oraz powstania szkody moglibyśmy uniknąć odpowiedzialności?

Odpowiedź

W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z transportem międzynarodowym podlegającym Konwencji CMR, która nie reguluje kwestii anulacji. Kwestie te zazwyczaj unormowane są poprzez sformułowanie odpowiednich zapisów zlecenia transportowego, które mogą nakładać wysokie kary umowne w przypadku niewywiązania się z jego warunków. Przepisy Konwencji jednak dość szczegółowo odnoszą się do sytuacji i odpowiedzialności przewoźnika a także regulują przesłanki pozwalające uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę.

Jedną z przyczyn zwalniających przewoźnika jest uszkodzenie towaru powstałe na skutek szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego między innymi z manipulowania, ładowania, rozmieszczenia lub wyładowania towaru przez nadawcę lub odbiorcę albo przez osoby działające na ich rachunek. Omawiana przyczyna zwalniająca mająca swoje odzwierciedlenie w treści art. 17 ustęp 4 lit. c Konwencji może dotyczyć zarówno szkód powstałych w czasie wykonywania czynności ładunkowych jak i szkód powstałych już w czasie przewozu, wskutek ich wadliwego wykonania.

Istotnym jest, iż przepisy Konwencji nie nakładają na przewoźnika obowiązku sprawdzenia poprawności załadunku i rozmieszczenia towaru. Istnieje znacząca różnica poglądów co do istnienia takiego obowiązku i jego zakresu – od liberalnych do nakazujących przewoźnikowi zwrócić uwagę na nieprawidłowości w sytuacji, gdy są widoczne na pierwszy rzut oka, do restrykcyjnych nakazujących podjęcie do ów czynności z zachowaniem określonego stopnia staranności.

Rozstrzygnięcie omawianego problemu wymaga uwzględnienia wielu okoliczności. Chodzi tutaj przede wszystkim o rodzaj towaru oraz profesjonalny charakter nadawcy. W każdej jednak sytuacji przewoźnik powinien ocenić według swojej wiedzy i doświadczenia sposób wykonania czynności ładunkowych a przede wszystkim ujawnić swoje zastrzeżenia i wątpliwości.

Sprawdź także nasz artykuł pt. “Co grozi przewoźnikowi za anulowanie zlecenia?

W przypadku oczywistej nieprawidłowości przewoźnik powinien zwrócić  na to uwagę  nadawcy i zażądać ich usunięcia, co też zostało uczynione w sytuacji przedstawionej w pytaniu. Jeżeli żądanie to spotka się z odmową w razie podjęcia się wykonania zlecenia należałoby wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego – bądź odmówić przewozu – dotyczy to jednak sytuacji gdy powstanie szkody jest wysoce prawdopodobne. Tak też wyrok francuskiego Cour de Cassation z dnia 5 maja 2004r., ETL 2005, s.135-138, w którym sąd podkreślił również konieczność udowodnienia widocznych wad załadunku lub rozmieszczenia na środku transportowym.

Podsumowując w sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy możliwość uniknięcia odpowiedzialności za anulację zlecenia w razie udowodnienia, iż nastąpiła ona z przyczyn leżących po stronie nadawcy, przede wszystkim poprzez przedstawienie odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej wskazującej na nieprawidłowy załadunek czy też rozmieszczenie towaru. W przypadku podjęcia się wykonania zlecenia należy pamiętać o wpisaniu odpowiednich zastrzeżeń w treść listu przewozowego. Konkretna odpowiedź jednak na przedstawione pytanie nie jest jednak możliwa gdyż istotnym elementem jej treści powinno być wskazanie rodzaju oraz ilości przewożonego towaru oraz charakter uchybień i nieprawidłowości ze strony nadawcy (osób działających na jego rachunek).

Stan prawny na 09.08.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Kamila Krassowska

Z wykształcenia prawnik, aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 uczestnik szkoły prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza prawem transportowym interesuje się prawem zamówień publicznych oraz prawem spółek.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.