Czy wiesz jak prawidłowo wypełnić DGD – Dangerous Goods Declaration?

image_pdfimage_print
 • DGD, tj. Dangerous Goods Declaration jako podstawa do decyzji o umieszczeniu kontenera w określonym miejscu na pokładzie statku
 • Za wypełnienie DGD odpowiedzialny jest nadawca
 • Deklaracja powinna zawierać informacje identyfikujące materiały niebezpieczne znajdujące się w kontenerze lub w pojeździe

W transporcie morskim decyzja o umieszczeniu kontenera w określonym miejscu na pokładzie statku pochodzi wyłącznie z informacji podanych w tzw. DGD, czyli Dangerous Goods Declaration. Większość zainteresowanych stron nie widzi fizycznie opakowań lub pojemników z etykietami, znakami lub tabliczkami. Oby prawidłowo zastosować zasady segregacji i sztauowania na statku należy mieć prawdziwe i dokładne dane.

Kto wypełnia i jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony DGD?

Za wypełnienie DGD odpowiedzialny jest nadawca. Niestety zdarzają się sytuacje w których nadawca wypełniając DGD robi to nieprawidłowo. Może to spowodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

W przypadku wzoru deklaracji należy zwrócić uwagę, że przepisy IMDG nie wskazują jednego konkretnego wzoru dokumentu przewozowego. Zgodnie z przepisami 5.4.1 IMDG wymagany jest określony zapis identyfikujacy ładunek. Oznacza to, że jakikolwiek dokument, który będzie zawierał informacje zgodne  w formie i treści z wymaganiami IMDG, powinien być uznany za prawidłowy. Dlaczego? Ponieważ nie chodzi tutaj o wzór dokumentu, ale o informacje, jakie on zawiera. Do wyboru jednak mamy dwa wzory dokumentów: Multimodal Dangerous Goods Form – dokument multimodalny, którego wzór znajduje się w przepisach IMDG (a także ADR, RID) oraz DGD – IMO Dangerous Goods Declaration.

Informacje zawarte w DGD

Podstawowymi informacjami, które powinien zawierać DGD to te identyfikujące materiały niebezpieczne znajdujące się w kontenerze lub w pojeździe. Zaliczyć możemy tu:

 1. Numer UN poprzedzony skrótem UN;
 2. Prawidłową nazwę przewozową (Proper Shipping Name – PSN) uzupełnioną nazwą techniczną, jeżeli w kolumnie 6 listy towarów niebezpiecznych IMDG zamieszczony jest przepis szczególny 274 lub 318;
 3. Podstawową klasę zagrożenia, z tym, że dla klasy 1 podaje się również podklasę i grupę zgodności;
 4. Dodatkowe zagrożenia podane w nawiasie, pod warunkiem, że występują;
 5. Grupę pakowania, pod warunkiem, że jest przypisana; może ona zostać poprzedzona skrótem PG.

PRZYKŁAD: UN 1098, ALLYL ALCOHOL, 6.1, (3), PG I,

Jak widać prawidłowa nazwa przewozowa (PSN) podana jest w języku angielskim. W transporcie morskim towarów niebezpiecznych jest to język obowiązujący. Nie można sobie pozwolić na zapisy po francusku czy niemiecku – tak jak ma to miejsce w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Nie wpisujemy również zapisów w języku kraju nadania.

Z punktu widzenia legalności dokumentacji bardzo ważne jest zachowanie kolejności zapisu. Kodeks IMDG wyraźnie określa to w zapisie 5.4.1.4.2.

Dodatkowe zapisy DGD

Prawidłowa nazwa przewozowa w opisie towarów niebezpiecznych powinna być uzupełniona dodatkowo w następujący sposób:

 • prawidłową nazwą techniczną dla ładunków przewożonych jako N.O.S;

PRZYKŁAD: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and acetone);
UN 2902, PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon)

 • zapisem “EMPTY UNCLEANED” lub “RESIDUE LAST CONTAINED” zapisanych bezpośrednio po prawidłowej nazwie przewozowej w przypadku przewozu pustych, nieoczyszczonych opakowań, kontenerów, zbiorników, zawierających pozostałości po towarach niebezpiecznych.

PRZYKŁAD 1: UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and acetone)
EMPTY     UNCLEANED

PRZYKŁAD 2: UN 2902, PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon) EMPTY    UNCLEANED

 • w przypadku przewozu odpadów przywożonych w celu utylizacji prawidłową nazwę przewozowa poprzedza wyraz WESTE

PRZYKŁAD 1: UN 1993, WASTE FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and   acetone)
PRZYKŁAD 2: UN 2902,WASTE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon)

 • towary niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze – 100°C (ciekłe) i 240°C ( stałe) – jeśli w prawidłowej nazwie przewozowej nie ma informacji na temat warunków transportu w podwyższonej temperaturze, przez użycie terminów MOLTEN lub ELEVATED TEMPERATURE, prawidłowa nazwa przewozowa powinna być poprzedzona zwrotem HOT;
 • temperatura zapłonu dla towarów o temperaturze zapłonu 60°C lub niższej;

PRZYKŁAD 1: UN 1098, ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I (21°C c.c.)
PRZYKŁAD 2: UN 1098, ALLYL ALCOHOL, class 6.1, (class 3), PG I, (21°C c.c.)

 • substancje zanieczyszczające środowisko morskie “ MARINE POLLUTANT”

PRZYKŁAD 1: UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cadmium sulfide, isodecyl diphenyl phosphate), 9, III, Marine Pollutant

PRZYKŁAD 2: UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT

 • lub może być uzupełniona sformułowaniem: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

PRZYKŁAD: UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Po opisie towarów niebezpiecznych umieszcza się w dokumencie przewozowym następujące informacje:

 • całkowitą ilość towarów niebezpiecznych. W przypadku klasy 1 podawana jest ilość netto materiału wybuchowego;
 • liczbę i rodzaj opakowań z towarem niebezpiecznym. Liczba, rodzaj i pojemność każdego opakowania wewnętrznego w opakowaniu zewnętrznym opakowania kombinowanego nie musi być wskazana;
 • informację, że towar niebezpieczny jest przewożony według wymagań specjalnych LQ lub EQ;
 • jeżeli towary niebezpieczne są przepakowane w opakowania awaryjne to w dokumencie przewozowym należy umieścić zapis: „SALVAGE PACKAGING” or „SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE”;
 • jeśli prawidłowa nazwa przewozowa jest poprzedzona sformułowaniem “STABILIZED” wymagana jest temperatura kontrolowana oraz temperatura zagrożenia według wzoru: “Control temperature: …°C, Emergency temperature: …°C”.
 • w dokumencie przewozowym dla towarów zakaźnych klasy 6.2 należy podać pełny adres dostawcy oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za ładunek;
 • aerozole większe niż 1 litr powinny być deklarowane w dokumencie przewozowym.

Co dodatkowo powinna zawierać DGD?

Dangerous Goods Declaration powinno również zawierać stwierdzenie, że towar może być przyjęty do transportu, ponieważ jest opakowany i  oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże dozwolone jest, aby oświadczenie to mogło zostać wskazane w innym dokumencie dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Wzór DGD

Jeśli jesteś zainteresowany jak wygląda wzór -zachęcamy do odwiedzenia poniższego linku, gdzie można sciągnąć jego wersję >>> DGD example <<<

Źródło: http://niebezpiecznalogistyka.pl/dgd-dangerous-goods-declaration/#more-853

Sylwia Zielińska

Doradca ds. bezpieczeństwa ( ADR, IMDG - Code) , prawnik, logistyk, wykładowca akademicki i certyfikowany trener. Od 2003 roku związana z branżą logistyczną, gdzie zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Na co dzień pomaga firmom realizować skomplikowane obowiązki w zakresie transportu/załadunku/rozładunku oraz magazynowania towarów niebezpiecznych.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.