Długo (nie) oczekiwany KREPTD uruchomiony

image_pdfimage_print
  • Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępny od 30 listopada br.
  • W rejestrze można znaleźć m.in. informacje odnośnie przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz naruszenia
  • KREPTD umożliwi swobodną wymianę informacji pomiędzy organami kontrolnymi poszczególnych krajów Unii Europejskiej

Dnia 30 listopada 2017 roku uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego będący częścią ogólnoeuropejskiej bazy danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

Podstawy prawne istnienia rejestru oraz zakres udostępnionych informacji

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009  w celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 11–14 i 26, każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Z dniem 30 listopada 2017 roku w życie weszły przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępnego pod adresem https://kreptd.gitd.gov.pl

W powyższym rejestrze znajdują się informacje które można zaszeregować w trzech kategoriach:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1071/2009;
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009.

Z punktu widzenia praktyki prowadzenia działalności transportowej najistotniejsze wydaje się prowadzenie ewidencji poważnych naruszeń o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1071/2009.

Lista powyższych naruszeń została unormowana w załączniku nr IV do rozporządzenia 1071/2009 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r., uzupełniające rozporządzenie 1071/2009.

Wśród najpoważniejszych naruszeń możemy znaleźć:

  • brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy;
  • posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów;

oraz wiele innych, które można spotkać w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

Powyższe naruszenia mają niebagatelne znaczenie w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji o której mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zatem nawet naruszenia popełnione poza granicami naszego kraju, które zostały stwierdzone przez zagraniczne inspekcje kontrolne mogą być podstawą do wszczęcia postępowania o którym mowa powyżej (KREPTD jest częscią ERRU).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, stworzenie powszechnej bazy danych obejmującej informacje, o których była mowa powyżej należy ocenić pozytywnie, gdyż swobodna wymiana informacji pomiędzy organami kontrolnymi poszczególnych krajów może (zgodnie z założeniami) stać się narzędziem do przeprowadzania analiz i badań tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Jednakże z drugiej strony, byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu tez jakoby uruchomienie KREPTD może  przyczynić się do wyeliminowania nieuczciwych przedsiębiorców działających zarówno na polskim jak i wspólnotowym rynku oraz stworzy przewoźnikom warunki do uczciwej konkurencji.

Patrząc w przeszłość, zarówno wprowadzenie jednolitej regulacji w zakresie czasu pracy kierowców (rozporządzenie 561/2006), certyfikatów kompetencji zawodowych czy tachografów cyfrowych było zapowiadane przez jego twórców jako narzędzie walki przeciwko nieuczciwym przewoźnikom. Biorąc pod uwagę czas, który upłynął od wprowadzenia powyższych zmian, należy mieć poważne obawy czy uruchomiony niedawno KREPTD w sposób faktyczny spowoduje zwiększenie uczciwej konkurencji w transporcie.

Stan prawny na 04.12.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Beniamin Niedbalski

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.