Jak zarejestrować unijnych eksporterów w systemie REX?

image_pdfimage_print

Od 1 stycznia br. funkcjonuje System REX do dokumentowania pochodzenia towarów w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) stosowanego jednostronnie przez Unię Europejską. W ramach jego wprowadzenia eksporterzy powinni się w nim zarejestrować, aby móc wystawiać oświadczenia o pochodzeniu umożliwiające zastosowanie preferencji celnych do przywożonych do Unii Europejskiej towarów.

Rejestracja eksporterów unijnych

Właściwe organy krajów członkowskich UE rozpoczęły rejestrację eksporterów mających siedzibę na ich terytorium w systemie REX. W Polsce odpowiedzialność ta spoczęła na Dyrektorze Izby Celnej w Poznaniu, a od dnia 1 marca 2017 r. zostanie przejęta przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (w związku z konsolidacją służby celnej i skarbowej).

Polski przedsiębiorca powinien zarejestrować się i uzyskać numer REX:

  • w celu wywozu produktów pochodzących z UE, które mają być wykorzystane w ramach kumulacji dwustronnej dla celów GSP,
  • do celów sporządzania zastępczego oświadczenia o pochodzeniu w celu ponownego wysłania produktów pochodzących do innego miejsca na obszarze celnym UE lub w stosownych przypadkach do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji,
  • do celów dokumentowania pochodzenia w przypadku wywozu towarów z UE do krajów, które zawarły z UE umowy preferencyjne przewidujące, że dowód pochodzenia może zostać sporządzony przez eksportera zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi (np. do celów wywozu towarów w ramach umowy UE – Kanada).

Rejestracja jest jednokrotna i nie należy jej powtarzać. Obejmuje ona automatycznie wszystkie umowy, czy uzgodnienia preferencyjne przewidujące potwierdzanie pochodzenia towaru poprzez wystawienie oświadczenie o pochodzeniu.

Rejestracja ma także charakter bezterminowy. Może ona zostać cofnięta w kilku przypadkach, m. in. w sytuacji, gdy eksporter powiadomi właściwe organy, że nie zamierza już wywozić towarów w ramach danego systemu lub gdy umyślnie lub w wyniku zaniedbania sporządza lub przyczynia się do sporządzenia oświadczenia o pochodzeniu, które zawiera nieprawidłowe informacje i prowadzi do nieuprawnionego korzystania z preferencji celnych.

Złożenie wniosku

Na dzień dzisiejszy wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera należy składać do Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu/ Wydział Centralnej Rejestracji w formie papierowej, zgodnej ze wzorem umieszczonym w załączniku 22-06 do RW. Ważnym jest, aby eksporter złożył kompletny wniosek pod rygorem jego odrzucenia. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie on poinformowany o nadanym mu numeru REX oraz dacie rozpoczęcia ważności rejestracji. Od tego momentu będzie mógł dokumentować pochodzenie towarów w formie oświadczenia o pochodzeniu, którego wzór zawiera załącznik 22-07 do RW.

Dokumentowanie unijnego pochodzenia towarów

Zaraz po zarejestrowaniu w systemie REX oraz otrzymaniu właściwego numer eksporterzy unijni mogą wystawiać oświadczenie o pochodzeniu. W sytuacji braku dokonania takiej rejestracji, mogą potwierdzać preferencyjne pochodzenie produktów przy pomocy oś za pomocą oświadczeń sporządzonych jedynie dla wchodzących w skład przesyłki produktów, których wartość nie przekracza 6000 EUR.

Okres przejściowy

Jak informuje Ministerstwo Finansów w opublikowanych wytycznych dot. systemu REX w związku ze zmianą sposobu dokumentowania pochodzenia dokonanego dnia 1 stycznia 2017 r. posługiwanie się numerem upoważnionego eksportera do celów wywozu do krajów GSP (tj. deklaracja na fakturze powyżej 6 000 EUR) nie będzie już możliwe.

Został wprowadzony jednak okres przejściowy trwający do dnia 31grudnia 2017 r., w którym to organy celne państw członkowskich UE będą nadal wystawiać świadectwa przewozowe EUR.1 (do celów kumulacji) lub zastępcze świadectwa pochodzenia na formularzu A (w przypadku dzielenia przesyłki), odpowiednio na wniosek eksporterów lub ponownych nadawców towarów, którzy jeszcze nie są zarejestrowani.

Natomiast warto pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2018r. organy celne wszystkich państw członkowskich zaprzestaną wystawiania świadectw przewozowych EUR. 1 do celów kumulacji i świadectw Form A do celów reeksportu.

Obowiązki eksporterów unijnych

Każdy eksporter (zarejestrowany lub nie):

  • prowadzi odpowiednią handlową ewidencję księgową dotyczącą produkcji i dostaw towarów kwalifikujących się do preferencyjnego traktowania; przechowuje i udostępnia wszelką dokumentację związaną z materiałami użytymi do wytwarzania;
  • przechowuje wszelką dokumentację celną związaną z materiałami użytymi do
  • wytwarzania;
  • przechowuje pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sporządzono oświadczenie o pochodzeniu:
  1. akta sporządzonych przez siebie oświadczeń o pochodzeniu;
  2. ewidencje produktów i zapasów wszystkich materiałów pochodzących i niepochodzących.

Dodatkowo zarejestrowany eksporter zobowiązany został do dokonywania aktualizacji danych podanych do celów jego rejestracji oraz – w przypadku, gdy nie spełnia już warunków dla wywozu towaru w ramach systemu GSP lub nie ma już zamiaru wywozić towarów w ramach systemu GSP – do poinformowania organu rejestrującego o tym fakcie.

Stan prawny 07.01.2017 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008

REX Wytyczne dla przedsiębiorców opublikowane przez Ministerstwo Finansów

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.