Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy w Polsce?

image_pdfimage_print

Branża transportowa boryka się z niedoborem kierowców zawodowych już od dobrych kilku lat. Abstrahując od przyczyn takiego stanu rzeczy, niektóre z firm transportowych postanowiły posiłkować się kierowcami zza Naszej wschodniej granicy (przede wszystkich Ukrainy, Białorusi oraz Rosji). Proces zatrudnienia cudzoziemców, o których mowa powyżej jest znacznie bardziej skomplikowany niż zatrudnienie rodzimych pracowników.

Jakie warunki należy spełnić?

Podstawowymi warunkami jakie musi spełnić cudzoziemiec to uzyskanie tytułu pobytowego uprawniającego do wykonywania pracy oraz samego uprawnienia do jej wykonywania. Tytułem pobytowym w przypadku kierowców w zdecydowanej większości będzie wiza pracownicza krajowa typ D, cel 05 lub 06.

Obywatel Ukrainy posiadający odpowiednią wizę, może przekroczyć granicę Polski, przebywać i pracować na terytorium Polski zgodnie z informacjami umieszczonymi w wizie. W celu uzyskania wizy, kandydat powinien złożyć odpowiedni wniosek w punkcie przyjmowania wniosków wizowych oraz wykazać, iż głównym celem podróży jest praca cudzoziemca na terenie Polski.

Dokumentami potwierdzającymi główny cel podróży są:

 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
 • Zezwolenia na pracę na terytorium RP wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec otrzyma wizę krajową typ D, cel kolejno 05 lub 06 i może przekroczyć granicę w pierwszym dniu jej ważności. Należy pamiętać, iż sama wiza nie jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy.

Umowa jako warunek konieczny do wykonywania pracy

Jeżeli potencjalny pracownik uzyskał wizę i ma zamiar pracować u pracodawcy, który uzyskał dla niego Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę na terytorium RP powinien podpisać z przedsiębiorcą chcącym go zatrudnić umowę zgodnie z danymi umieszczonymi w powyższych dokumentach. Jednakże w praktyce często podmiot który chciałby zatrudnić kierowcę z Ukrainy nie był jednocześnie podmiotem który uzyskał Oświadczenie/ Zezwolenie w celu uzyskania przez niego wizy. W takim wypadku konieczne będzie zarejestrowanie kolejnego oświadczenia bądź uzyskanie zezwolenia na pracę przez nowego pracodawcę.

Świadectwo kierowcy

Na przedsiębiorców transportowych chcących zatrudniać kierowców w transporcie międzynarodowym ustawodawca nałożył dodatkowy obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy. Jest to obowiązek wynikający z rozporządzenia unijnego nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Świadectwo kierowcy jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kierowce wymagań o których mowa w art. 39a  ustawy o transporcie drogowym. Odpis świadectwa kierowcy powinien znajdować się u przedsiębiorcy, natomiast oryginał powinien znajdować się w pojeździe. Niespełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest karą 8.000,00 złotych, natomiast samo niewyposażenie kierowcy w uzyskany egzemplarz świadectwa kierowcy zagrożone jest karą 1.000,00 złotych.

Podsumowanie

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż zatrudnianie cudzoziemców na stanowisku kierowcy międzynarodowego – w porównani z kierowcami z Polski – wymaga spełnienia dodatkowych warunków, jednakże mając na uwadze sytuacje na rynku pracy w tym zawodzie, skorzystanie z tej możliwości może przynieść wymierne korzyści.

Stan prawny: 01.11.2017

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst. jedn.: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst. jedn.: Dz. U. Z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 72, z późn. zm.)

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. Szanowny Panie,
   w przypadku gdy kierowca pracował już u inengo pracodawcy i następnie chciałby zostać zatrudniony przez Pana, wymagane jest zarejestrowanie nowego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (jeżeli jest to możliwe w odniesieniu do konkretnego cudzoziemca) lub uzyskanie nowego zezwolenia na pracę typ A.
   Sytuacja ze świadectwem kierowcy ma się podobnie. Aby kierowca mógł wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy nowy pracodawca powinien uzyskać dla niego nowe świadectwo kierowcy – te uzyskane przez poprzedniego pracodawcę nie uprawnia do pracy cudzoziemca w międzynarodowym przewozie drogowym towarów rzeczy w Pana przedsiębiorstwie.
   Pozdrawiam
   Beniamin Niedbalski

 1. witam, aktualnie zacząłem rozważać możliwość zatrudnienia Ukraińców do swojej firmy i w zwiazku z tym mam dwa pytania.
  1. jakie dokumenty są wymagane do uzyskania świadectwa kierowcy?
  2, jak długo, w praktyce,trwa cały proces załatwiania wszystkich formalności związanych z ich zatrudnieniem?
  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odp.

  1. Szanowny Panie,
   ad. 1. dokumenty które są wymagane do uzyskania świadectwa kierowcy zostały szczegółowo wskazane w art. 32b ustawy o transporcie drogowym;
   ad. 2. wbrew pozorom odpowiedź na Pana pytanie nie jest oczywista i udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi jest w praktyce niemożliwe.
   Uwzględniając okoliczność, iż to Pan będzie uzyskiwał zezwolenie typ A lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi sam proces wyrobienia wizy może trwać od 1 miesiąca (w przypadku oświadczenia) lub nawet 3-4 miesięce (w przypadku zezwolenia).
   Jednocześnie chcąc zatrudnić kierowcę międzynarodowego należałoby dodatkowo uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania świadectwa kierowcy (badań psychologicznych, lekarskich, 35 godzinnego szkolenia okresowego bądź kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej) co praktycznie oznacza dodatkowe 1-4 tygodnie oraz około 1-3 tygodnie na uzyskanie samego świadcectwa kierowcy.
   Pozdrawiam
   Beniamin Niedbalski

 2. Czytając ten artykuł nasunęło mi się pytanie – czy mogę zatrudnić pracownika z Ukrainy na innych zasadach i na innym stanowisku niż wskazanym w zezwoleniu na pracę?

  1. Panie Patryku,
   Niestety przepisy są w tym zakresie jasne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości.
   Zarówno w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę typ A, jak również oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy warunki zatrudnienia nie mogą odbiegać od tych wskazanych w zezwoleniu/ oświadczeniu.
   Pozdrawiam
   Beniamin Niedbalski

 3. Dzięki, bardzo przydatne informacje. Mam w tym temacie jeszcze jedno pytanie, czy dla uzyskania zezwolenia typu A (w zawodzie kierowcy ciągnika siodłowego) wymagane jest przeprowadzenie testu rynku pracy we właściwym Urzędzie Pracy?

  1. Panie Macieju,

   Zgodnie z art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11.

   Natomiast zgodnie z art. 88c ust. 3 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy.

   Przykładowo, dla województwa wielkopolskiego wykaz o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy znajduje się rozporządzeniu nr 24/17
   Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego.

   Pod pozycją nr 34 prawodawca unormował zawód o kodzie 833202, którym jest kierowca ciągnika siodłowego.

   Zatem odpowiadając na Pana pytanie należałoby odpowiedzieć, iż w przypadku wniosku składanego do Wojewody Wielkopolskiego test runku pracy o którym mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest wymagany.

   Pozdrawiam,
   Beniamin Niedbalski

 4. Witam!
  Mam w tym temacie jeszcze jedno pytanie.
  Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę nmającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w ruchu krajowym, nie wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, czy musi zdobyć świadectwo kierowcy?

  1. Panie Petro,

   Zgodnie z art. 32a ustawy o transporcie drogowym “Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy”.

   Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy ciąży na przedsiębiorcy, którego kierowca – cudzoziemiec wykonywał będzie przewozy międzynarodowe.

   Jednocześnie należy pamiętać aby w transporcie krajowym kierowca legitymował się wszystkimi przewidzianymi przez prawo kwalifikacjami tj. dokumentem potwierdzającym wykonanie badań lekarskich, psychologicznych, ukończenie szkolenia okresowego/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

   Pozdrawiam
   Beniamin Niedbalski

 5. Dzień dobry

  Mam zatrudnionego kierowcę na autobus do jazdy tylko po Polsce.
  Wjechał na paszporcie biomnetrycznym i jestem jego pierwszym w Polsce pracodawcą.
  Czy do wykonywania tej pracy potrzebuje on jakieś inne dokumenty oprócz prawa jazdy i, oczywiście, wszytskich wspomnianych powyżej z PUP?

  1. Pani Katarzyno,
   Oprócz tytułu pobytowego (uprawnienie wynikające z posiadania paszportu biometrycznego) oraz uprawnienia do wykonywania pracy wynikającego na przykład z oświadczenia zarejestrowanego w PUP czy zezwolenia na pracę typ A, kierowca autobusu powinien spełniać warunki wymienione w art. 39a ustawy o transporcie drogowym tj. posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy w zależności od wieku kierowcy (D1 lub D), ukończyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe, nie powinien mieć przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
   Z wyrazami szacunku,
   Beniamin Niedbalski

   1. Witam, kierowca z Ukrainy posiada prawo jazdy kat CE wydane w 2007 r. Czy trzeba wymienić prawo jazdy w Polsce z kodem95 czy wystarczy tylko dokument z okresowego szkolenia .Nadmieniam że nie ma dokumentów potwierdzających wstępną kwalifikacje.Kierowca ma wykonywać transport w kraju.

 6. Witam,
  jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca z Ukrainy w transporcie międzynarodowym?
  Co z zaświadczeniem A1 jeśli chodzi o kierowce z Ukrainy zatrudnionego na czas ważności wizy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.