Kierunek prac legislacyjnych nad ustawą o czasie pracy kierowców

image_pdfimage_print
  • Trwają prace nad nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców
  • Kierowcy prawdopodobnie będą mogli domagać się zapłaty należności z tytułu podróży służbowej na podstawie wewnętrznych aktów pracodawców lub umów
  • W razie braku uregulowań wewnętrznych obowiązywać będą bezpośrednio przepisy odpowiednich rozporządzeń

Na mocy nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców z 2010 roku rozstrzygnięta została sporna kwestia dotyczącą podróży służbowych. Dodana została definicja podróży służbowej kierowców stanowiąca, iż jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy przewozu poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy czy tez wykonywanie wyjazdu poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy w celu wykonania przewozu (art. 2 pkt 7). Należy zauważyć, iż definicja ta ma wciąż charakter obowiązujący.

Na mocy wspomnianej wyżej nowelizacji dodano także nowy art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, stanowiący, że kierowcy w podróży służbowej przysługują wszystkie należności ustalone na zasadach określonych w art. 775 § 3-5 kodeksu pracy, czyli wszelkie koszty związane z podróżą służbową.

Na podstawie powyższych uregulowań, a także w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku, która w swym założeniu miała uściślić rozbieżności orzecznicze sadów w sprawie zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcom, wielu z nich zdecydowało się wystąpić z żądaniem o zwrot należnych im ryczałtów za nocleg w wysokości uregulowanej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., do którego to rozporządzenia odsyła art. 775 § 3-5 kodeksu pracy, a odesłanie  do wskazanych przepisów kp zawierał art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, uznany przez Trybunał  za niekonstytucyjny.

Kierunek zmian

Obecnie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt ten przewiduje zmianę art. 21a w ten sposób, iż warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej kierowcy będzie się określać w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę w przypadku nieobjęcia pracodawcy układem zbiorowym pracy lub braku obowiązku po jego stronie do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia te jednak nie mogą ustalać należności w wysokości niższej niż określonej w przepisach odpowiednich rozporządzeń, a w sytuacji braku unormowania postanowień przez pracodawcę, kierowcom i tak przysługiwać będą należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z projektem, kierowcy będą mogli domagać się zapłaty należności z tytułu podróży służbowej na podstawie wewnętrznych aktów pracodawców lub umów, a w razie ich braku bezpośrednio na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednich rozporządzeń w wysokości w nich wskazanych.

Projekt ustawy zawiera również istotne możliwe rozstrzygnięcie kwestii bezpłatnego noclegu. Zgodnie z art. 21a ust. 5 projektu ustawy, zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie pojazdu spełniającego warunki wskazane w odpowiednim akcie wykonawczym podczas wykonywania przewozu drogowego, stanowić będzie zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Przepis ten w obecnym kształcie w związku z przepisami wykonawczymi rozstrzygałby zatem tę sporną kwestię mającą odzwierciedlenie w niespójnym orzecznictwie sądów a także kontrowersjami związanymi z uchwałą SN z 2014 roku.

Powyższe może oznaczać bowiem, iż w razie zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu ryczałt wypłacany kierowcy będzie dochodem nienależnym, co z kolei oznacza, iż będzie on podlegał oskładkowaniu, a także stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opisywany projekt nowelizacji, może jednak ulec zmianom. Jego obecny kształt jest próbą uregulowania zawiłości i nieścisłości związanych ze specyfiką pracy kierowcy międzynarodowego.

Stan prawny na 27.02.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Kamila Krassowska

Z wykształcenia prawnik, aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 uczestnik szkoły prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza prawem transportowym interesuje się prawem zamówień publicznych oraz prawem spółek.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.