Krótsze terminy przedawnienia w Kodeksie cywilnym – jakie to ma znaczenie dla branży TSL?

image_pdfimage_print
 • Skrócono termin przedawnienia z 10 lat na 6
 • Ma to wpływ na firmy z branży TSL
 • W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, mamy mniej czasu na wszczęcie egzekucji na nowo
 • Przewoźniku, spedytorze – jeżeli sam prowadzisz windykację – zweryfikuj umorzone egzekucje

28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie po 30 dniach. Podpisana ustawa skraca podstawowe  terminy przedawnienia roszczeń w art. 118 Kodeksu cywilnego. Teraz termin przedawnienia roszczeń majątkowych będzie wynosił 6 lat, a nie jak dotychczas lat 10. Przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Ta sama zasada została wprowadzona również w  art. 125 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się także z upływem 6 lat, a nie jak dotychczas z upływem lat 10.

Jakie to może mieć znaczenie dla branży TSL?

Co do zasady roszczenia dochodzone w przewozie krajowym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, gdzie w artykule 77 są uregulowane kwestie przedawnienia. W międzynarodowym transporcie drogowym terminy te reguluje Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r., która określa te terminy w art. 32. Oba akty prawne wprowadzają co do zasady termin roczny, jednak w zależności od charakteru roszczenia różny jest termin początkowy, od którego zaczynamy liczyć termin roczny.

Należy jednak pamiętać, iż nawet w transporcie mogą wystąpić roszczenia, gdzie podstawą nie będzie prawo przewozowe a Kodeks cywilny, jak na przykład zniszczenie przez przewoźnika bramy lub rampy u załadowcy.

Innym przykładem, gdzie stosujemy Kodeks cywilny, jest ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W sytuacji gdy  wobec dłużnika już kiedyś, na podstawie wyroku, było prowadzone postępowanie egzekucyjne, które następnie zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność, można wszcząć egzekucję na nowo. Umorzenie egzekucji wcale nie oznacza, że dłużnik staje się automatycznie zwolniony z długu i nie będzie można od niego dochodzić wierzytelności w późniejszym czasie. Po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w odpowiednim terminie można złożyć ponowny wniosek egzekucyjny.

Wynika to bowiem z przepisów właśnie Kodeksu cywilnego, który stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń. Przerwanie terminu przedawnienia oznacza, iż zaczyna on biec na nowo i że w ten sposób można próbować dochodzić swoich należności w nieskończoność. Nawet gdy aktualnie prowadzona egzekucja okaże się bezskuteczna, z uwagi na fakt, że dłużnik obecnie nie ma majątku, to za kilka lat można ponowić egzekucję. Sytuacja rodzinna i ekonomiczna dłużnika z upływem czasu może bowiem ulec poprawie, a wówczas będzie można wyegzekwować roszczenie.

Termin zostaje „wydłużony” o termin określony w art. 125 Kodeksu cywilnego. Do tej pory było to 10 lat, teraz jest 6. Oznacza to, ze jeżeli mamy takich dłużników wobec których umorzono egzekucję z uwagi na bezskuteczność, to należałoby zweryfikować terminy, jakie sobie wpisaliśmy do kalendarza. Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się bowiem zmienione przepisy. Jeżeli jednak termin przedawnienia upłynąłby przed wejściem nowych przepisów, wówczas nowy termin przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Co należy zrobić?

Dlatego przewoźniku, spedytorze – jeżeli sam prowadzisz windykację – zweryfikuj terminy w umorzonych egzekucjach.

Stan prawny: 10.06.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Marta Matuszewska

Radca prawny i dziennikarz; zawodowo pracownik w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu; prywatnie miłośnik podróży.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Jeśli na dzień dzisiejszy (03.07.18) posiadam informację z dnia 03.07.2010 r. od komornika o bezskutecznej egzekucji u mojego dłużnika to w obecnym stanie prawnym dług uległ przedawnieniu?

  1. Nowe regulacje obowiązują od 9 lipca 2018 r. i w tym dniu zaczyna swój bieg od nowa. Oznacza to, że wszystkie roszczenia, wynikające ze starych wyroków, przedawniają się po 6 latach, a nie po 10, jak dotychczas, ale liczonych od dnia 9 lipca 2018. Od tej zasady są wyjątki jak ten, że krótszy termin przedawnienia ma pierwszeństwo. W Pana przypadku doszłoby zatem do wydłużenia tego terminu. Ustawodawca przewidział taką sytuację i nakazał stosować terminy dotychczasowe. Wskazane powyżej roszczenie przedawni się po 10 latach wg dotychczasowych zasad, czyli z dniem 03.07.2020 r.
   Pozdrawiam
   r.pr. Marta Matuszewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.