Kto podlega wpisowi do Rejestru EORI?

image_pdfimage_print
 • Nr EORI został uregulowany w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny
 • Przedsiębiorcy zobowiązani są uzyskać numer EORI i korzystać z niego we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych dokonywanych na obszarze Unii Europejskiej
 • Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI

O wymogu posiadania numeru EORI słyszy się bardzo wiele. Jako redakcja otrzymujemy wiele zapytań od naszych czytelników odnośnie tego narzędzia dotyczących m.in. podstawy prawnej, sposobu rejestracji, czy jego obsługi. Zdecydowaliśmy się powrócić do tego tematu, aby móc przedstawić Państwu najbardziej aktualną informację o nr EORI także w kontekście zmian, jakie nastąpiły po 1 maja 2016 r., tj. po  wprowadzeniu Unijnego Kodeksu Celnego do porządku prawnego Unii Europejskiej.

Czym jest numer EORI?

Numer EORI został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2009 r. Stanowi on jeden z elementów elektronicznego środowiska tworzonego w ramach programu e-Customs dotyczącego identyfikacji cła i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy i sprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej. EORI to skrót od ang. Economic Operators’ Registration and Identification, co oznacza najprościej Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Aktualnie EORI swoją podstawę prawną posiada w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (UKC). Zgodnie z jego brzmieniem przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze celnym Unii są zobowiązani do zarejestrowania się; rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W szczególnych przypadkach przedsiębiorcy niemający siedziby na obszarze celnym Unii są zobowiązani do zarejestrowania się; rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na miejsce, w którym przedsiębiorcy po raz pierwszy składają deklarację, zgłoszenie lub wniosek o wydanie decyzji.

Ważnym jest, że przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać numer EORI i korzystać z niego we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych dokonywanych na obszarze Unii Europejskiej, gdzie taki identyfikator jest wymagany.

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Rejestracja i uzyskanie numeru EORI prowadzone jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W ten sam sposób można dokonać aktualizacji danych podmiotu lub dezaktywować przyznany wcześniej numer EORI.

Każdy przedsiębiorca prowadzący handel wymagający stosowania przepisów prawa celnego musi wystąpić o nadanie nr EORI najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji w oddziale celnym lub urzędzie celno-skarbowym. Można tego dokonać przede wszystkim we właściwej Izbie Administracji Skarbowej, w Wojewódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym, w Urzędzie celno-skarbowym, czy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Oprócz drogi elektronicznej istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem w formie papierowej o nadanie nr EORI, który można złożyć we wszystkich jednostkach administracji celnej. Ostatecznie i tak trafa on do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Warto zwrócić uwagę, że usługa nadania numeru EORI jest bezpłatna.

Gdy jesteś przedsiębiorcą zagranicznym…

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i zamierza dokonywać odpraw celnych w Polsce, to jest on zobowiązany do posiadania numeru EORI. Zgodnie z procedurą numer ten można uzyskać zarówno drogą elektroniczną poprzez platformę PUESC, jaki i drogą papierową. We wniosku należy podać przede wszystkim:

 • rodzaj podmiotu,
 • jego obszar działania,
 • numer TC,
 • formę prawną,
 • pełną nazwą firmy jak i nazwą skróconą,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • adres siedziby firmy i adres do korespondencji,
 • konta bankowe,
 • kanały komunikacyjne,
 • oświadczenia (w trybie odpowiedzialności karnej dot. prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na publikację danych na stronach KE oraz wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną),
 • adres e-mail, na który ma być przesłana informacja o nadanym numerze EORI.

Do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. W sytuacji, gdy jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT wystarczy przedłożenie potwierdzenia nadania numeru NIP. Dodatkowo należy dodać tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz dokument poświadczający prawo do reprezentowania wnioskodawcy – jeśli działa jako przedstawiciel. Ostatnim elementem jest dołączenie poświadczenia uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa, które aktualnie wynosi 17 zł.

Brak przedłożenia wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że nadany numer EORI będzie miał charakter tymczasowy, a urząd wezwie do uzupełnienia braków w terminie kolejnych 30 dni pod rygorem jego dezaktywacji.

Podsumowanie

Numer EORI stanowi przepustkę do dokonywania transakcji handlowych angażujących europejskie organy celne. Jego brak może skutkować zatrzymaniem transakcji jak i samego przepływu towarów.  Każdy podmiot przed rozpoczęciem takiej działalności powinien dokonać rejestracji w systemie PUESC i wystąpić z wnioskiem o nadanie mu numeru EORI. Będzie on także potrzebny w sytuacji chęci uzyskania pozwoleń celnych takich jak procedura uproszczona, status AEO, lub w przypadku, skorzystania z procedury TIR.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.