Minister Środowiska określił szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

image_pdfimage_print
 • Wprowadzono nowe zasady przewożenia odpadów;
 • wymagany będzie dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów;
 • pojazdy przewożące odpady będą musiały być szczegółowo oznakowane.

Dotychczas przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  w sposób ogólny określały zasady transportu odpadów. Zgodnie z ustawą transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

W ustawie znalazła się również delegacja dla Ministra Środowiska do określenia szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Minister zrealizował swój obowiązek wydając 7 października 2016 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Najogólniej mówiąc nowe rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

Zasady przewożenia odpadów

W rozporządzeniu uregulowano zasady transportu odpadów. Zgodnie z wytycznymi:

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, jeśli kontakt między tymi odpadami nie jest możliwy;
 • podczas transportu odpadów nie może dochodzić do mieszania się poszczególnych rodzajów odpadów;
 • podczas transportu odpadów nie może dochodzić do rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywania, pylenia i wycieków, oraz z ograniczeniem do minimum uciążliwości zapachowych;
 • podczas transportu odpadów oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady musi być ograniczone do minimum;
 • transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, należy układać lub umocowywać w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.

Dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów

Zgodnie z treścią rozporządzenia odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów jest:

 • karta przekazania odpadów;
 • faktura sprzedaży odpadów;
 • podstawowa charakterystyka odpadów;
 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;
 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada wcześniej wymienionych dokumentów.

Oznaczenie pojazdów wiozących odpady

Jedną z ważniejszych regulacji, jakie wprowadza rozporządzenie jest opisanie zasad oznakowania pojazdów, które przewożą odpady. Zgodnie z rozporządzeniem takie pojazdy (lub zespoły pojazdów) oznacza się tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o opisanych wymiarach dopuszcza się zmniejszenie:

 • wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
 • wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

W przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast tablicy z napisem „ODPADY” dopuszcza się oznakowanie tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Oznakowanie pojazdów umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Przepisów dotyczących oznakowania pojazdów nie stosuje się w przypadku gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Od kiedy będzie trzeba stosować nowe zasady?

Minister Środowiska postanowił, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 24 stycznia 2018 r. oznacza to, że przedsiębiorcy zajmujący się transportem odpadów mają jeszcze ponad rok na dostosowanie swoich pojazdów do nowych wymagań.

Stan prawny na 21.11.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

  1. Szanowny Panie,

   Konsekwencje braku przestrzegania wymogu oznaczenia pojazdu np. tabliczką A zostały określone w art. 174 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z jego treścią “Kto, transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 24 ust. 1, podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto, wykonując usługę transportu odpadów, wbrew przepisowi art. 24 ust. 4 nie dostarcza odpadów:
   1) do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego tę usługę albo
   2) do miejsca przeznaczenia odpadów, które zostało mu wskazane przez zlecającego tę usługę.”
   Zatem może zostać Panu nałożona kara aresztu lub kara grzywny.

   W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

   Pozdrawiam
   Anna Żurawiecka
   redakcja@prawoilogistyka.pl

  1. Szanowny Panie,
   Usługa przewozowa dotycząca transportu odpadów może być realizowana przez jednostkę organizacyjną na poziomie gminy lub prywatnego przedsiębiorcę transportowego. Tego rodzaju działalność jest regulowana prawnie i konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na jej prowadzenie. W Pana przypadku, jeśli przewozi Pan makulaturę w celach wyłącznie prywatnych, nie podlega Pan wymogom wskazanym wyżej. Pytanie jednak może się pojawić w sytuacji ewentualnej kontroli właściwych służb dotyczące powodów, dla których posiada Pan aż tak wielką ilość makulatury, ponieważ zgodnie z zasadami ochrony środowiska, takie odpady najlepiej przekazać do recyklingu.
   Pozdrawiam
   Anna Żurawiecka
   redakcja@prawoilogistyka.pl

 1. Pracuje w firmie budowlanej jako kierowca ciężarówki. Czasami przewoże nią odpady. Proszę o wyjaśnienie kto ponosi odpowiedzialność za brak oznakowania, kierowca czy właściciel firmy?

 2. Czy wożąc na terenie gminy z posesji na oczyszczalnie fekalia pojazdem ascenizacyjnym (szambowozem) lub pojazdem do czyszczenia kanalizacji powinienem posiadać na pojeździe tablicę “ODPADY”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.