Nastąpi zmiana w ocenie dobrej reputacji przewoźnika drogowego

image_pdfimage_print
 • Nastąpi zmiana w ocenie dobrej reputacji przewoźnika drogowego;
 • dobra reputacja obejmuje przepisy prawa krajowego jak i wspólnotowego;
 • wymóg braku skazania za poważne przestępstwo w państwie członkowskim;
 • wprowadzono nowe kategorie i rodzaje poważnych naruszeń w komercyjnym transporcie drogowym.

W rozporządzeniu dotyczącym warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego nr 1071/2009 wymieniono warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca, aby mógł on wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Jednym z nich jest wymóg dobrej reputacji.

Aktualne przepisy odnośnie dobrej reputacji

Obecnie, wymóg dobrej reputacji, przestaje być spełniony, jeżeli wobec przedsiębiorcy lub zarządzającego transportem orzeczono:

Dziedziny określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w zakresie przepisów krajowych to:
– prawo handlowe;
– prawo upadłościowe;
– płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
– prawo o ruchu drogowym;
– odpowiedzialność zawodowa;
– handel ludźmi lub narkotykami.

Dobra reputacja a przepisy wspólnotowe

Natomiast wymóg reputacji musi też być zachowany w zakresie przepisów wspólnotowych. Zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie mogą być skazani w państwie członkowskim za poważne przestępstwo dotyczących w szczególności:

 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
  – maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
 • badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;
  – dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób;
  – bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
  – instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów;
  – praw jazdy;
  – dostępu do zawodu;
  – transportu zwierząt.

Poważne przestępstwa, zostały wymienione w załączniku nr IV rozporządzenia unijnego, i są nimi:

 1. Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.
 2. Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
 3. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy.
 4. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
 5. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
 6. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.
 7. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.
 8. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

Zmiany w przepisach dot. oceny dobrej reputacji

Od 1 stycznia 2017 rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego wprowadzi zmiany w ocenie reputacji.

Ustanawia na przykład wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym, które, oprócz naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, również mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

W nowym rozporządzeniu w załączniku nr 1 podano kategorie i rodzaje poważnych naruszeń przepisów UE w komercyjnym transporcie drogowym, które, oprócz naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Podzielono je na trzy kategorie wagi naruszeń według stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń: NN = najpoważniejsze naruszenia, BPN = bardzo poważne naruszenia, PN = poważne naruszenia.

Stan prawny na 23.11.2016

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Marta Matuszewska

Radca prawny i dziennikarz; zawodowo pracownik w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu; prywatnie miłośnik podróży.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.