Nowe rozporządzenie w zakresie prowadzenia spraw przez dyrektorów Izb Celnych

image_pdfimage_print

W oparciu o przepisy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne dnia 12 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych. Tym samym przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych.

Więcej o  nowelizacji prawa celnego dowiesz się w artykule: Coraz bliżej publikacji znowelizowanej ustawy Prawo Celne oraz innych ustaw

Powód publikacji nowego rozporządzenia

Nowe rozporządzenie jest przejawem działań mających na celu dostosowanie regulacji krajowych do przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, który zaczął obowiązywać 1 maja br. Dodatkowo przyznanie dyrektorowi Izby Celnej w Poznaniu nowych funkcji, które nie były przewidziane w poprzednim rozporządzeniu, wynikają z zaplanowanego wdrożenia dnia 1 stycznia 2017 r.  elektronicznego unijnego systemu rejestracji eksporterów i ponownych nadawców (system REX). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

Konieczne jest wyznaczenie krajowego administratora tego systemu, odpowiadającego za rejestrację w nim polskich podmiotów, zmianę i aktualizację danych rejestracyjnych oraz cofnięcie rejestracji.  W związku z koniecznością zapewnienia środków odwoławczych (…) istnieje potrzeba wyznaczenia organu właściwego dla realizacji tych działań w pierwszej instancji.

Warto również wskazać, że każdy kraj UE został zobowiązany na podstawie art. 84 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. do powiadomienia o Komisji Europejskiej o wyznaczeniu takiego organu do dnia 30 listopada 2016 r.

Nowe zadania dyrektorów Izb Celnych

Nowe rozporządzenie wyznacza dyrektorów Izby Celnej w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Każdemu z nich przyznał określone uprawnienia.

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni został uprawniony do wydawania następujących pozwoleń:

  1. ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego;
  2. wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego;
  3. korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r.;
  4. korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu (§ 2 rozporządzenia).

Podobne uprawnienia nabył dyrektor Izby Celnej w Szczecinie z tą jednak różnicą, że zakres jego działania obejmuje statki, które rozpoczynają swój rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie (§ 3 rozporządzenia).

Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie przyznano natomiast możliwość:

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu natomiast został wyznaczony do:

  • konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych, z wyłączeniem procedury tranzytu, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;
  • konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy;
  • konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;
  • zasięgnięcia opinii, o którym mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego, wymaganego w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie (§ 5 rozporządzenia).

Na koniec warto wspomnieć o Dyrektorze Izby Celnej w Poznaniu, który zgodnie z § 2 rozporządzenia został wyznaczony do rejestracji eksporterów i ponownych nadawców towarów w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX), zmiany i aktualizacji danych rejestracyjnych oraz cofnięcia rejestracji.

 Podsumowanie

Przyjęte i publikowane rozporządzenie jest wyrazem implementacji przepisów Unijnego Kodeksu Celnego do polskiego porządku krajowego. Nowe zadania, jakie przyznano dyrektorowi Izby Celnej w Poznaniu powodują, że Polska wywiąże się z ciążącego na niej obowiązku wskazania organu, który byłby właściwy w sprawach administrowania danych rejestrowych w systemie REX.

Stan prawny na 25.07.2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.U. 2016 poz. 1006)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 1302 oraz z 2008 r. poz. 1593)

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.