Nowe zasady wydawania zaświadczeń A1 dla cudzoziemców

image_pdfimage_print

Pytanie czytelnika

W związku z brakiem rodzimych pracowników, przewoźnik postanowił zatrudnić kierowców z Ukrainy. Przedsiębiorca wykonuje przewozy głównie na terenie Francji co wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych warunków administracyjnoprawnych, w tym uzyskania zaświadczenia A1.

Pytanie:

Czy kierowcy z państw trzecich mogą ubiegać się o wydanie powyższego dokumentu, jakie wymogi należy spełnić?

Odpowiedź eksperta

Od momentu wprowadzenia przez poszczególne kraje płac minimalnych obejmujących także kierowców międzynarodowych (jako pracowników delegowanych) dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców z państw trzecich oprócz obowiązków związanych z legalizacją pobytu oraz pracy pojawił się kolejny wymóg dotyczący uzyskania tzw. zaświadczenia A1.

Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej to dokument służący potwierdzeniu, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów prawa unijnego.

Standardowo, aby uzyskać zaświadczenie A1 pracodawca składa Informację w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 oraz oświadczenie pracownika o miejscu zamieszkania. O ile w przypadku kierowców z Polski poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania, złożony do jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/siedzibę pracodawcy okazywał się wystarczający do uzyskania zaświadczenia A1 (organ ma 7 dni na wydanie wnioskodawcy przedmiotowego dokumentu), to w przypadku kierowców na przykład z Ukrainy był to dopiero początek problemów…

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestał wydawać zaświadczenia A1 na podstawie dokumentów o których była mowa powyżej co w istotny sposób ograniczało możliwość swobodnego wykorzystania pracowników na przykład w przewozach realizowanych na terenie Francji.

Sprawdź także nasz artykuł pt. “Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy w Polsce?”

Zarówno sami przedsiębiorcy jak i organizacje ich zrzeszające alarmowały o nieujednoliconych wymogach, których spełnienie skutkowałoby wydaniem powyższego dokumentu. Podstawowy problem polegał na tym, iż poszczególne oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stały na stanowisku, że kierowca – cudzoziemiec powinien mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski, przy czym termin zamieszkanie w znacznej części przypadków interpretowany był w sposób niezwykle administracyjny jako na przykład adres stałego zameldowania czy też poprzez odwołanie do art. 11 Rozporządzenia nr 987/2009 które służy ustaleniu miejsca zamieszkania pracownika w przypadku gdy pomiędzy „instytucjami unijnymi w dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w tym temacie”.

Dnia 2 maja weszły w życie nowe, ujednolicone wytyczne dotyczące wydawania zaświadczeń A1, których założeniem jest wprowadzenie jednolitej interpretacji w powyższym zakresie na terenie całego kraju oraz niewątpliwie uproszczenie całej procedury.

Aby uzyskać zaświadczenie A1 przedsiębiorca oprócz wniosku powinien złożyć we właściwym oddziale ZUS formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego” tak aby organ mógł ocenić czy osoba wskazana we wniosku spełnia ten warunek przez co konieczne będzie załączenie również jednego z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– zezwolenie na pobyt stały,

– zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,

– wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:

  • wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn.zm.),
  • wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
  • wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Dodatkowo wnioskodawca powinien załączyć certyfikat rezydencji podatkowej który uzyskuje się we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

Powyższy certyfikat to nic innego jak potwierdzenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Odpowiadając na Pana pytanie w obecnej sytuacji spełnienie powyższych warunków zgodnie z nowymi wytycznymi powinno skutkować wydaniem zaświadczenia A1 dla kierowcy z Ukrainy. W mojej ocenie jest to niezwykle istotna zmiana, która zakończy praktykę różnorodnej interpretacji przepisów i może pozytywnie wpłynąć na całą branżę TSL.

Stan prawny 14.05.2018

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Chciałbyś zadać pytanie naszemu ekspertowi?

Proces uzyskania odpowiedzi jest prosty!

3 kroki - porady prawne PiL 2016

Tak, chcę zadać nowe pytanie ekspertowi >>

Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.