O numerze EORI słów kilka…

image_pdfimage_print

Integracja Polski z Unią Europejską wymusiła implementację do naszego porządku prawnego szeregu aktów prawnych mających na celu ustandaryzowanie i uproszczenie procedur z zakresu wymiany międzynarodowej.

Przede wszystkim wprowadzono jednolite przepisy znoszące cło, czy inne opłaty występujące w imporcie i eksporcie towarów miedzy krajami członkowski. Działania te wpłynęły znacznie na ożywienie gospodarek krajów Wspólnoty oraz ich rozwój. To natomiast wpływa na ich, jak i samej UE, konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Jednym z elementów wdrożonych do polskiego systemu prawnego jest indywidualny nr EORI i jego system.

Czym jest EORI?

EORI to skrót od Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Został on wprowadzony w ramach programu  dotyczącego elektronicznego cła „e-Customs”, którego celem było zmniejszenie ilości tworzonych „papierów” w administracji celnej i handlu w ramach UE. Podstawą prawną nadawania numeru EORI jest rozporządzenie  Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Każdy z krajów członkowskich UE został zobowiązany do opracowania własnego krajowego systemu EORI, który stał się częścią wspólnotowego systemu EORI. W Polsce system ten został wdrożony przez Ministerstwo Finansów, Departament Służby Celnej.

Od kiedy stosujemy nr EORI?

Od 1 lipca 2009 r. wszystkie podmioty dokonujące czynności celnych na terytorium Wspólnoty Europejskiej są zobowiązane do posługiwania się numerem identyfikacyjnym EORI, który jest unikalny dla każdego podmiotu z osobna. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Wraz z nadaniem numeru przedsiębiorcy zobowiązani są do posługiwania się nim we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na terenie UE, przy których wymagany jest ich identyfikator. W Polsce przyjęto generalną zasadę tworzenia numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę w UE są rejestrowani w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę. Przedsiębiorcy natomiast spoza Wspólnoty mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze Wspólnoty lub najpóźniej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej wymagającej posługiwania się tym numerem, jeśli wcześniej nie mieli nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim.

Rejestr EORI w Polsce

Rejestracja numerów EORI prowadzona jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składane są za pośrednictwem PUESC, tj. Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej znajdującej się pod adresem www.puesc.gov.pl. W ten sam sposób obsługiwane są wnioski o dezaktywację numeru EORI, czy aktualizację danych podmiotu.

Przyznanie numeru EORI w systemie SZPROT powiązane jest z usługą e-Klient Służby Celnej wdrożoną przez Polską Administrację Celną 29 czerwca 2015 r. Usługa ta umożliwia przedsiębiorcom dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Przedsiębiorcy atomiast posiadający już numer EORI nie mają obowiązku rejestracji w systemie SZPROT, ponieważ ich dane zostały automatycznie „zaciągnięte” z rejestru EORI do nowego systemu.

Sama rejestracja rozpoczyna się założeniem konta na portalu PUESC przez osobę fizyczną upoważnioną do działania przed organami Służby Celnej w imieniu przedsiębiorcy. Może nią być przykładowo właściciel przedsiębiorstwa, pełnomocnik czy przedstawiciel w sprawach celnych. Po utworzeniu konta osoba ta wypełnia i przesyła elektronicznie „Wniosek o rejestrację danych osoby fizycznej w SISC”. Jeżeli został on wypełniony prawidłowo – osoba ta otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny nadawany w Systemie Informacyjnym Służby Celnej (SISC). Następnie przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania jego firmy poprzez wypełnienie i wysłanie „Wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC”.  W wyniku niej podmiotowi zostanie nadany numer ID SISC, który jest jednocześnie numerem EORI.

Ostatnim krokiem jest powiązanie danych osoby fizycznej z danymi podmiotu, w imieniu którego będzie działać reprezentant. W celu zarejestrowania upoważnienia do działania w imieniu podmiotu należy wypełnić i wysłać elektroniczny Wniosek  /aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji w SISC, również opublikowany na portalu PUESC.

Przedsiębiorca jest każdorazowo powiadamiany o nadanym numerze EORI za pomocą poniższych metod:

  1. poprzez komunikat wysłany na konto osoby upoważnionej, która złożyła wniosek;
  2. w przypadku osobistego złożenia wniosku w formie papierowej przedsiębiorca zostanie powiadomiony przez funkcjonariusza, który przyjmuje wniosek rejestracyjny (w przypadku gdy podmiot wystąpił o nadanie numeru EORI w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej), dodatkowo informacja o nadanym numerze EORI zostanie przesłana na adres e-mail podany we wniosku.

W sytuacji, gdy osoba nie ma dostępu do portalu PUESC podczas dokonywania pierwszej czynności celnej, może ona zwrócić się z pisemnym wnioskiem do najbliższego organu SC o nadanie jej numeru EORI.

Weryfikacja nr EORI

W celach kontrolnych każda osoba fizyczna, czy przedsiębiorca dokonujący obrotu w ramach UE z innym podmiotem z obszaru Wspólnoty może sprawdzić nr EORI firmy, z którą współpracuje. Profesjonalna wyszukiwarka znajduje się na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl.

Stan prawny na lipiec 2015.

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.