System monitorowania przewozów – jakie przewozy podlegają rejestracji?

image_pdfimage_print
 • Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego
 • Przewóz m.in. takich towarów jak susz tytoniowy czy alkohol, paliwa podlega rejestracji w systemie SENT
 • Ustawa wprowadza także szereg wyłączeń od obowiązku rejestracji przewozów w rejestrze drogowym

Dnia 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego przed niepłaceniem podatku VAT, akcyzy, czy cła przez osoby do tego zobowiązane. Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków, którymi zostali obciążeni producenci, importerzy, eksporterzy czy firmy transportowe. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy przewóz będzie kwalifikował się do rejestracji w systemie monitorowania wysyłek. Zależy to bowiem od produktu, który jest przewożony, oraz jego specyfiki. Dowiedzmy się zatem, jakie przewozy należy zgłaszać do systemu SENT.

Wykaz towarów, których przewóz podlega rejestracji

Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów rejestracji podlegają przewozy, gdzie transportowane są następujące produkty:

a) Posiadające następujące podkategorie PKWiU:

Nr PKWiU Opis Kiedy podlegają rejestracji?
19.20.21

 

Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą ·         kiedy nie są oznaczone znakami akcyzy

·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

19.20.22 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
19.20.23 Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.24 Nafta inna niż lotnicza
19.20.25 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
19.20.26 Oleje napędowe
19.20.27 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.
20.14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy ·         zawierające alkohol etylowy

·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

20.59.41 Preparaty smarowe
20.59.42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne ·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

b) sklasyfikowane pod następującymi kategoriami CN:

Kod CN Opis Kiedy podlegają rejestracji?
2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone ·         nieoznaczonych znakami akcyzy

·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych ·         zawierających alkohol etylowy

·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
2905 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2917 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne
3814 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów
3820 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe ·         zawierających alkohol etylowy

·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów

3824 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ·         jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów
3826 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

c) alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

d) susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

e) towary inne niż wymienione w pkt a–c, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków.

Dla potrzeb powyższego wyliczenia przesyłkę rozumie się jako określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu (art. 3 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów).

Zwolnienia od obowiązku rejestracji w systemie

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewiduje szereg wyłączeń od obowiązku rejestracji przewozów w rejestrze drogowym. Wyłączenia dotykają głównie specyfiki produktów, choć nie tylko. Mogą odnosić się one także do podmiotu, na rzecz którego takie przemieszczenie jest dokonywane. Wyłączenia zatem możemy podzielić na następujące kategorie:

1. Towary sklasyfikowane wg PKWiU

Następujące towary nie podlegają systemowi monitorowania drogowego:

 • 20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
 • 14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
 • 14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
 • od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
 • 59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów;

2. Towary sklasyfikowane wg nomenklatury scalonej (CN)

Następujące towary nie podlegają systemowi monitorowania drogowego:

 • 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
 • 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
 • 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
 • 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
 • 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
 • 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

3. Pojemność towarów

Systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz towarów alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów.

4. Towary objęte szczególną procedurą na terytorium Polski

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego rejestracji nie podlega przewóz towarów, które zostały sklasyfikowane wg. powyższych kategorii PKWiU oraz CN jak i suszu tytoniowego oraz alkoholu etylowego:

 1. przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
 2. objętych:
  • procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,
  • powrotnym wywozem;
 3. przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

5. Charakter przewozu

Zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy systemie monitorowania drogowego rejestracji nie podlega przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności:

 1. dane nadawcy towaru obejmujące:
  • imię i nazwisko albo nazwę,
  • adres zamieszkania albo siedziby;
 2. numer identyfikacji podatkowej nadawcy;
 3. dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru;
 4. dane adresowe miejsca magazynowania towaru – wysyłki;
 5. dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia.

Warto zwrócić uwagę, że wyłączenie to nie będzie działać w przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego. Tutaj przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia (art. 3 ust. 8 ustawy).

6. Przynależność środka transportu

Na podstawie art. 3 ust. 10 ustawy systemowi monitorowania drogowego towarów rejestracji nie podlega przewóz towarów dokonywany środkami transportu używanymi przez:

 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
 • siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;
 • siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju;
 • Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;
 • jednostki wielonarodowe, w tym Brygadę Litewsko-Polsko-Ukraińską;
 • podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r.;
 • Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;
 • Centrum Szkolenia Sił Połączonych;
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Policję;
 • Służbę Więzienną;
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Straż Graniczną;
 • Służbę Wywiadu Wojskowego;
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Agencję Wywiadu;
 • Państwową Straż Pożarną;
 • instytucje Unii Europejskiej;
 • przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne;
 • Biuro Ochrony Rządu.

Jedną z ważniejszych informacji jest fakt, że zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ustawie, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Oznacza to, że na bieżąco należy monitorować sytuację w tym obszarze i przygotować się na możliwe rozszerzenia  w/w zakresu produktów, których przewóz został objęty systemem monitorowania drogowego.

Podsumowanie

System monitorowania drogowego wprowadził nowe obowiązki w zakresie przewozu określonych towarów, które dotykają branżę TSL. Warto dokładnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania rejestru i warunkami, jakie należy spełnić, aby móc zminimalizować ryzyko przewozu określonej kategorii towarów objętych ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Stan prawny na 08.05.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Komentarze do artykułu:

 1. Witam, proszę o informację jak powyższe ma się do roztworów i substancji stałych, stosowanych w galwanotechnice? Według mnie, substancje te nie klasyfikują się do żadnej z grup. Żadna z substancji nie podlega również podatkowi akcyzowemu. Ustawa dotyczy tylko tzw. produktów “wrażliwych”? Będę wdzięczna za podzielenie się wiedzą.

 2. Drodzy panstwo odbieram zaladiwana naczepe dostaje zbiorowke nie znam sie na klasyfikacjach towarow i ja dostaje mandat za nie zgloszony towar przez nadawce sent? Powiem tak jest problem z kierowcami a bedzie to panstwo mialo jwszcze wiekszy pytam sie skad mam wiedziec czy to podlega skoro pan inspektor 3godz szukal by sie doszukac ze podlega sent..koszmar

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.