Zmiany w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów już od 1 października 2018 r.

image_pdfimage_print
 • Istotne zmiany w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Wprowadzono obowiązek posiadania lokalizatora przekazującego dane geolokalizacyjne
 • brak kar w okresie przejściowym za niedopełnienie obowiązków aż do 31 grudnia 2018

System monitorowania przewozu został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wprowadził on szereg nowych obowiązków wobec przedsiębiorców, m.in. obligując ich do zarejestrowania przewozów towarów określanych mianem “wrażliwych” dokonywanych po drogach publicznych i sieciach kolejowych w systemie SENT.  Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzając tym samym szereg zmian w zakresie zarządzania tymi przewozami. Zmiany te wejdą w życie 1 października 2018 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Może to być np. tablet, smartphone, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej monitorujące trasy przewozu towaru lub system gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu używany przez przewoźnika (tzw. zewnętrzny system lokalizacji ZSL). Tą aplikacją jest SENT GEO, która będzie możliwa do bezpłatnego ściągnięcia dla systemu Android – w sklepie Google Play oraz Apple IOS – w sklepie App Store.

System ten będzie zbierał i przekazywał następujące dane geolokalizacyjne:

 • współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu,
 • jego prędkość,
 • data i godzina pozyskania tych współrzędnych,
 • azymut środka transportu,
 • błąd przekazywania danych satelitarnych
 • oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Specyfikację techniczną dla modułu SENT – GEO można znaleźć na Platformie PUESC w AKTUALNOŚCIACH, pod adresem https://puesc.gov.pl/e-przewoz.

Obowiązki przewoźnika

Główną zmianą wprowadzoną ustawą nowelizacyjną wobec przewoźnika jest to, że w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest on obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie sankcjonowane karą pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Dodatkowo, przewoźnik w zgłoszeniu przewozu towaru zobowiązany jest do wpisania numeru lokalizatora albo numeru zewnętrznego systemu lokalizacji.

Obowiązki kierującego

W sytuacji, gdy środek transportu jest wyposażony w lokalizator, kierujący jest zobowiązany do uruchomienia urządzenia. Powinien tego dokonać przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do  Polski. Dodatkowo zobowiązany jest do wyłączenia lokalizatora, które powinno nastąpić  nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z Polski.

Co w przypadku niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji?

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej pod groźbą kary grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł. Dalszy przewóz towaru może być kontynuowany w zależności od decyzji przewoźnika, który ma do wyboru jedno z alternatywnych poniższych rozwiązań:

 • po przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji albo
 • po przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator albo którego dane geolokalizacyjne są przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji, albo
 • po wyposażeniu środka transportu w sprawny (nowy) lokalizator, albo
 • po przekazaniu przez przewoźnika informacji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na terenie którego stwierdzono trwającą dłużej niż jedną godzinę niesprawność lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, i:
 1. a) nałożeniu zamknięć urzędowych lub
 2. b) zarządzeniu konwoju, o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Lokalizator będzie informował kierującego przez komunikaty na ekranie o jego nieprawidłowym działaniu i czasie niesprawności.

Stwierdzenie innych niesprawności, np. rozładowania się smartfona, jest obowiązkiem kierującego.

Okres przejściowy

Warto pamiętać, że do przewozów towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizowanej ustawy stosowane będą przepisy obowiązujące w dniu rozpoczęcia tego przewozu.

Dodatkowo do dnia 31 grudnia 2018 r. nie będą stosowane kary wobec przewoźników i kierujących, za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych.

Stan prawny na 11.09.2018 r.

Źródło: https://puesc.gov.pl/e-przewoz

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Anna Żurawiecka

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.