Akty prawa międzynarodowego


TRANSPORT DROGOWY


Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Międzynarodowa Konwencja dotycząca Drogowego Przewozu Towarów i Ładunków Niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r.

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

United Nations Convention On The Carriage Of Goods By Sea, 1978 (Hamburg Rules)

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, opened for signature at Montreal on 28 May 1999

Hauge – Visby Rules


TRANSPORT KOLEJOWY


Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

  1. Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

TRANSPORT MORSKI


Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).

  1. Protokół sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
  2. Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.

Międzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.


TRANSPORT LOTNICZY


Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.)

  1. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 1934 r. o sprostowaniu błędu w tekście francuskim konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
  2. Protokół zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r.
  3. Konwencja, uzupełniająca Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.

Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska)


RUCH DROGOWY


Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.


PRAWO CELNE


Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

Konwencja celna w sprawie kontenerów sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.

Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.

  1. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA – TRANSPORTOWEGO, PRZEWOZOWEGO I SPEDYCYJNEGO


Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.