Akty prawa międzynarodowego


TRANSPORT DROGOWY


Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Międzynarodowa Konwencja dotycząca Drogowego Przewozu Towarów i Ładunków Niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r.

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.


TRANSPORT KOLEJOWY


Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

  1. Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

TRANSPORT MORSKI


Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).

  1. Protokół sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
  2. Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.

Międzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.


TRANSPORT LOTNICZY


Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.)

  1. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 1934 r. o sprostowaniu błędu w tekście francuskim konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
  2. Protokół zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r.
  3. Konwencja, uzupełniająca Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.

RUCH DROGOWY


Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.


PRAWO CELNE


Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

Konwencja celna w sprawie kontenerów sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.

Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.

Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.

  1. Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.

PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA – TRANSPORTOWEGO, PRZEWOZOWEGO I SPEDYCYJNEGO


Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.