Akty prawa polskiego


TRANSPORT DROGOWY


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe


TRANSPORT KOLEJOWY


Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


TRANSPORT MORSKI


Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu


TRANSPORT LOTNICZY


Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze


DROGI


Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych


RUCH DROGOWY


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym


PRAWO CELNE


Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej


PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA – TRANSPORTOWEGO, PRZEWOZOWEGO I SPEDYCYJNEGO


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego