Orzecznictwo

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze orzeczenia sądu określające zasady funkcjonujące w prawie przewozowym krajowym jak i międzynarodowym

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA


  • Przewoźnik ponowi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nawet wówczas, gdy dokonano kradzieży towaru z zaparkowanego pojazdu

wyrok SA w Krakowie z dnia 27.09.2012 r. sygn. I Aca 854/12

  • Co do zasady rozbój (choć nie każdy) umożliwia wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika, choć w sytuacji, gdy przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa wyłączona zostaje  możliwość powołania się przez niego na rozbój

wyrok SA w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. sygn. I Aca 155/14

wyrok SA w Gdańsku z dnia 13.06.2012 r. sygn. I Aca 75/12

  • Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za przestępstwa, jakie popełnili jego podwykonawcy

wyrok SA w Lublinie z dnia 26.09.2013 r. sygn. I Aca 351/13

wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.11.2014 r. sygn. VIII GC 162/14

  • Przewoźnik nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wtargnięcie nielegalnych imigrantów na naczepę ciężarówki

wyrok SA w Szczecinie z dnia 09.05.2013 r. sygn. I Aca 111/13

  • Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik nie ma obowiązku zabezpieczenia towaru na czas przewozu ładunku

wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.09.2014 r. sygn. VIII Ga 239/14

  • W prawie przewozowym natomiast przewoźnik ponosi odpowiedzialność za czynności zabezpieczające ładunek dedykowany do przewozu

wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.09.2014 r. sygn. VIII Ga 241/14

  • Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za błędny załadunek

wyrok SA w Szczecinie z dnia 20.02.2013 r. sygn. I Aca 701/12

  • Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik nie odpowiada za kradzież przesyłki przez podwykonawcę w sytuacji, gdy brak jest listu przewozowego  potwierdzającego odbiór przesyłki przez tego przewoźnika

wyrok SA w Krakowie z dnia 18.07.2013 r. sygn. I Aca 622/13

  • Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dopuszczalnej masie ładunku bez względu na fakt, czy w wyniku zawartej umowy przewozu  obowiązek załadunku spoczywał na zleceniodawcy czy przewoźniku

wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.05.2014 r. sygn. VI SA/Wa 2748/13