AEO – jakie daje możliwości przedsiębiorcy?

image_pdfimage_print

Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadził do porządku prawnego instytucję Upoważnionego Przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator- AEO). Posiadanie świadectwa AEO pozwala przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony jak również tych przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Przepisy unijne wprowadzające AEO

Przepisy prawne dotyczące świadectw AEO zostały wprowadzone przez Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, gdzie znajdziemy ogólny zarys funkcjonowania Upoważnionego Przedsiębiorcy. Przepisy wykonawcze ich dotyczące znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Regulują one procedurę przyznawania statusu AEO oraz określają wymogi i kryteria, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o jego uzyskanie. Wskazują one również na korzyści wynikające z posiadania świadectwa AEO.

Kryteria wydawania i rodzaje świadectw

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 648/2005 wprowadził do art. 5a ust. 2 kryteria przyznawania statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego, które obejmują:

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i,
 • gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
 • w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność, i
 • gdzie ma to zastosowanie, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Powyższe warunki i kryteria, badane przez organy celne w toku procedury o wydanie świadectwa AEO, zostały szczegółowo przedstawione w art. 14h – art. 14k Rozporządzenia Wykonawczego, a ich spełnienie pozwala uzyskać jeden z trzech rodzajów świadectw Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy:

 • świadectwo AEO – uproszczenia celne, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych, tzw. AEOC;
 • świadectwo AEO – bezpieczeństwo i ochrona, dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary, tzw. AEOS;
 • świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, tzw. AEOF.

Zmiany w zakresie AEO

Zmiany dotyczące świadectw Upoważnionego Przedsiębiorcy wejdą w życie już 1 maja 2016 roku i zostaną wprowadzone przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (dalej UKC) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego i rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Nie będziemy mieli jednak do czynienia z istotną rewolucją instytucji, a z jej niewielkim przekształceniem. Status upoważnionego przedsiębiorcy będzie obejmował jedynie dwa rodzaje pozwoleń – AEOC oraz AEOS (należy zauważyć jedynie zmianę nomenklatury z świadectwa AEO na pozwolenie AEO). Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy jest modyfikacja kryteriów przyznawania pozwolenia Upoważnionego Przedsiębiorcy, które obejmują:

 • przestrzeganie przepisów prawa – brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami – wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;
 • wypłacalność finansową – wypłacalność, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – w odniesieniu do pozwolenia AEO – uproszczenia celne- spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; oraz
 • standardy bezpieczeństwa i ochrony – w odniesieniu do pozwolenia AEO- bezpieczeństwo i ochrona – odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony, które uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca wykaże, że utrzymuje odpowiednie środki mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw, w tym w obszarze odnoszącym się do integralności fizycznej i kontroli dostępu, procesów logistycznych, procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Korzyści AEO

Korzyści z posiadania statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy polegają na mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowym traktowaniu przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, przeprowadzaniu kontroli poza kolejnością, wyborze miejsca przeprowadzenia kontroli, uprzednim powiadomieniu o wybraniu przesyłki do kontroli, ułatwieniu dotyczącym deklaracji poprzedzających wyprowadzenie, szybszym i łatwiejszym dostępie do uproszczeń celnych, wyłączności w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych, ułatwieniu w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy, a przede wszystkim są rękojmią solidnego przedsiębiorcy przestrzegającego przepisów prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji.

Stan prawny na 03.03.2016

Jak zostać agentem celnym dowiesz się czytając Agent celny zawodem przyszłości?

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Od 1 maja 2016 roku:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Kamila Krassowska

Kamila Krassowska

Z wykształcenia prawnik, aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 uczestnik szkoły prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza prawem transportowym interesuje się prawem zamówień publicznych oraz prawem spółek.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.