Nowe zasady odpowiedzialności agenta celnego za VAT w imporcie

image_pdfimage_print

Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw cały czas trwają. Przełomowym momentem jest przyjęcie przez Senat projektu ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. bez żadnych poprawek. Oznacza to, że merytoryczne prace nad treścią ustawy zostały zakończone. Projekt po podpisaniu przez Prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP będzie stanowił prawo powszechnie obowiązujące. W związku z brakiem zgłoszenia poprawek przez Senat możemy zakładać, że treść ustawy nie zmieni się, chyba, że Prezydent RP skorzysta z prawa veta, co jest sytuacją bardzo wyjątkową.

Dlaczego ustawa Prawo Celne wymagała zmiany?

Powód, dla którego rozpoczęto prace nad zmianą ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw było wejście w życie dnia 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego. Nowe regulacje celne znacząco zmieniły dotychczasowe praktyki i przepisy prawa w obszarze wymiany międzynarodowej i wymusiły dostosowanie polskich regulacji do prawa unijnego.

Więcej o  nowelizacji prawa celnego dowiesz się w artykule: Coraz bliżej publikacji znowelizowanej ustawy Prawo Celne oraz innych ustaw

Jakie zmiany w ustawie o VAT przewiduje nowelizacja ustawy Prawo Celne?

Propozycje zmian w prawie celnym oraz niektórych innych ustaw  (druk 513) wprowadzają zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Najistotniejszą z nich jest modyfikacja zapisów art. 33a umożliwiającego rozliczanie podatku VAT od importu towarów w deklaracji VAT. Polega to na tym, że podatnik VAT może dokonać odliczenia VAT w imporcie naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Proponowane przepisy wprowadzają zmianę, wg której:

„W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.”

Dodatkowo w kolejnym ustępie wprowadzona została zasada solidarnej odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego za VAT w imporcie rozliczany wg procedury z art. 33a:

„W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu.”

Jak się przygotować do zmian?               

Jak wskazywaliśmy w poprzednim artykule warto przeanalizować proponowane zmiany przewidziane nie tylko w ustawie Prawo Celne, ale również  w innych ustawach powiązanych, w tym ustawie o VAT. Mogą one bowiem znacząco wpłynąć na naszą działalność biznesową. Prawidłowa analiza projektu ustawy pozwoli nam umiejętnie zarządzić ewentualnym ryzykiem związanych ze zmianą przepisów w obrocie międzynarodowym.

Stan prawny na 10.07.2016 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622);

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – Druk nr 513

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – Druk 637

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.