Uznanie kwalifikacji zdobytych w innym kraju członkowskim do wykonywania zawodu agenta celnego w Polsce

image_pdfimage_print

Kwestia wpisu na listę agentów celnych w Polsce została uregulowana w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Zgodnie z art. 80 ustawy na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
  3. nie  została  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  przeciwko wiarygodności  dokumentów,  mieniu,  obrotowi   gospodarczemu,   obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  4. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie obsługi celnej

 Kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych mogą potwierdzić takie dokumenty jak (art. 80 ust. 2 ustawy Prawo celne):

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub  technicznych,  obejmującym  wiedzę  i  umiejętności  z  zakresu  prawa  administracyjnego  i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
  • co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo
  • decyzja  o  uznaniu  kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu  agenta  celnego  wydana  na  podstawie przepisów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej w Polsce

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkowskich określają odpowiednio przepisy unijne. Głównym aktem prawnym regulującym ten obszar jest Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która  została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zawód agenta celnego jest zawodem regulowanym w Polsce. Osoba przyjeżdżająca zatem zobowiązana jest do złożenia wniosku do właściwego organu o uznanie zdobytych kwalifikacji w innym kraju unijnym. Wniosek ten rozpoczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia i otwiera postępowanie, w którym właściwy organ państwowy sprawdzi poziom wykształcenia oraz umiejętności dające prawo wykonywania danego zawodu w Polsce. Może zdarzyć się tak, że właściwy organ stwierdzi znaczne różnice w kształceniu lub szkoleniu, jak również  rozbieżność w  zakresie  czynności zawodowych w danym zawodzie między państwem  uzyskania kwalifikacji,  a państwem przyjmującym, czyli Polską. Wówczas, w celu zniwelowania tej rozbieżności ma on prawo zastosować środki wyrównawcze w postaci testu umiejętności czy stażu adaptacyjnego (trwającym do 3 lat).

W sytuacji stwierdzenia braków w samej dokumentacji we wniosku wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia  przez właściwy organ. Sama decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydawana jest w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym dostarczono pełną dokumentację sprawy.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o uznanie kwalifikacji agenta celnego w Polsce

Do prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia do testu umiejętności wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych).

Podsumowanie

W Polsce informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (email: kwalifikacje@nauka.gov.pl, Tel. +48 22 52 92 266).

Stan prawny: 10.02.2019

PODSTAWA PRAWNA:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji  do  wykonywania  zawodu agenta celnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Anna Żurawiecka

Prawnik i politolog; od 2015 r. agent celny; dodatkowo absolwentka Polsko-Amerykańskiej Szkoły Przywództwa. Ekspert z kilkuletnim doświadczeniem w logistyce i Trade Compliance w polskich i międzynarodowych firmach z branży logistycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Biegle posługuje się jęz. angielskim.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.