Odpowiedzialność nadawcy w związku z nieścisłością lub niedostatecznością danych zawartych w liście przewozowym CMR

image_pdfimage_print
 • Nadawca ponosi odpowiedzialność za nieścisłość lub niedostateczność danych zawartych w liście CMR
 • Nie ponosi on jednak odpowiedzialności w razie całkowitego ich pominięcia
 • Przewoźnik może dochodzić poniesionych kosztów w związku z nieścisłościami w CMR jak również odszkodowania za przestój w wypadku nałożenia kary przez odpowiednie organy

Analizując przepisy Konwencji CMR, a także odpowiadające jej uregulowania polskiego prawa przewozowego należy stwierdzić, iż to najczęściej przewoźnik jest podmiotem łańcucha transportowego odpowiedzialnym za większość zdarzeń szkodowych na drodze i wynikających z nich licznych obciążeń finansowych. Istnieją jednak uregulowania w Konwencji CMR, które przerzucają ciężar odpowiedzialności na nadawcę towaru.

Odpowiedzialność nadawcy na podstawie art. 7 Konwencji CMR

Mimo tego, że list CMR jest dokumentem wypełnianym głównie przez przewoźnika/kierowcę odpowiedzialność za zasadniczą treść listu ponosi nadawca. To on bowiem inicjuje transport, a przede wszystkim posiada wiedzę o towarze, miejscu załadunku, rozładunku a także  o osobie odbiorcy. Stąd też rozsądnym wydaje się rozwiązanie, w którym to nadawca odpowiada za informacje znajdujące się w liście CMR z wyłączeniem tych, za które odpowiedzialność możemy przypisać wyłącznie przewoźnikowi faktycznemu.

Jak stanowi literalne brzmienie art. 7 Konwencji CMR nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych dotyczących:

 • nazwiska (nazwy) i adresu nadawcy;
 • miejsca i daty przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidzianego miejsca jego wydania;
 • nazwiska (nazwy) i adresu odbiorcy;
 • powszechnie używanych określeń rodzaju towaru oraz sposobu opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnego uznanego określenia;
 • ilości sztuk, ich cech i numerów;
 • wagi brutto lub inaczej wyrażonej ilości towaru;
 • instrukcji niezbędnych do załatwienia formalności celnych i innych.

W razie potrzeby także informacji dotyczących:

 • zakazu przeładunku;
 • kwoty zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;
 • zadeklarowanej wartość towaru i sumy przedstawiającej interes specjalny w jego dostawie;
 • instrukcji nadawcy dla przewoźnika dotyczących ubezpieczenia przesyłki;
 • umówionego terminu, w jakim ma być wykonany przewóz;
 • wykazu dokumentów wręczonych przewoźnikowi;
 • a także wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez nadawcę w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.

Zastosowanie w praktyce

Przewoźnik może zatem skorzystać z dobrodziejstwa art. 7 Konwencji CMR, gdy na skutek nieścisłości danych zawartych w liście przewozowym, za które odpowiada nadawca, naruszy on przepisy prawa skutkujące nałożeniem na niego kary administracyjnej, grzywny lub innej kary pieniężnej.

Konkretnym przykładem może być niewłaściwe wskazanie wagi brutto towaru, które będzie skutkować przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub przekroczeniem dopuszczalnego nacisku na osie. W takiej sytuacji przewoźnik ma prawo dochodzić od nadawcy zwrotu poniesionych kosztów jak również odszkodowania za przestój oraz zwrotu kosztów poniesionych z koniecznością podziału przesyłki, usunięcia niezgodności znajdujących się w dokumentach. Nadawca będzie odpowiedzialny również wówczas, gdy na skutek podania w liście przewozowym zaniżonej wagi towaru doszło do przeciążenia i uszkodzenia pojazdu.

Stan prawny na 10.05.2017

PODSTAWA PRAWNA:

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Kamila Krassowska

Kamila Krassowska

Z wykształcenia prawnik, aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2014 uczestnik szkoły prawa amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza prawem transportowym interesuje się prawem zamówień publicznych oraz prawem spółek.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *