Słownik angielsko-polski

Prezentujemy słownik angielsko-polski najważniejszych pojęć logistycznych używanych w transporcie. Został on stworzony przez Międzynarodową Wyższą Szkołę  Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Jeśli uważasz, że w naszym zestawieniu brak jest pojęcia, z którym warto się zapoznać – poinformuj nas o tym, a my zamieścimy go na naszej liście!

A

ACCEPT – akceptować
ACCOUNT – konto, rachunek

 • account for – rozliczać się

ACCURACY – dokładność
ACCURATE – dokładny
ACHIEVE – osiągać

 • achievement – osiągnięcie

ACKNOWLEDGEMENT – potwierdzenie
ACTIVITY – aktywność, działanie, zajęcie
ADDRESS – adres
ADMINISTER – zarządzać, kierować
ADVANTAGE – przewaga, zaleta
AFFECT – wpływać na
AGILITY – zręczność

 • agile– zręczny

AGREEMENT – porozumienie, ugoda
AIR CARRIER – przewoźnik lotniczy
AIR WAYBILL – lotniczy list przewozowy
AIRCRAFT – samolot
AIRLINE – linia lotnicza
ALLEGATION – zarzut
ALLOCATE – przydzielić
ALLOW – pozwalać, zezwalać
AMOUNT – ilość, liczba, wielkość
ANALYSIS – analiza
ANALYZE – analizować
ANNUAL – roczny
ANTICIPATE – przewidywać

 • anticipate changes – przewidywać zmiany

APPROXIMATE – przybliżać, zbliżać

 • approximate – przybliżony
 • approximately (adv) – w przybliżeniu, około
 • approximate cost – przybliżony koszt

AREA – obszar
ARISE FROM – wynikać z
ARRANGE – umawiać, ustalać

 • arrangement – ustalenie, plan

ARRIVE – przybyć, przyjechać
ASSEMBLE – zbierać, gromadzić, montować

 • assembley line – linia montażowa
 • assembley point – punkt zbiórki

ASSESS – szacować, oceniać

 • assessment – oszacowanie, ocean, wycena

ATTACH – załączać
ATTACHMENT – załącznik, dodatek
AUDIT – badać stan finansowy firmy
AUDIT – kontrola finansowa
AUTHORITIES – władze
AVAILABLE – dostępny

 • availability – dostępność

AVOID – unikać, omijać

B

BACKLOG – zaległości (niewykonane zadania)
BANKRUPT – bankrut

 • go bankrupt – zbankrutować
 • be declared bankrupt – ogłosić bankructwo
 • bankruptcy – bankructwo

BARCODE – kod kreskowy
BARREL – beczka
BATCH – partia, seria, porcja

 • batch of material – partia materiału

BATTERY RUNS FLAT – bateria jest na wyczerpaniu
BEND – zginać, giąć

 • bendable – giętki, dający się zgiąć

BENEFIT – pożytek, korzyść
BENEFIT – odnosić korzyść

 • beneficiary – beneficjent
 • beneficial – korzystny

BILL OF LADING – konosament (list przewozowy w transporcie dalekomorskim)
BOOM – nagła zwyżka (kursów, cen)
BOOM – szybko zwyżkować, podbijać ceny
BRANCH – filia, oddział
BREAK–BULK – pakowanie towaru luzem w indywidualne opakowania
BRIBE – łapówka

 • bribery – przekupstwo

BRING – przynieść, przywieźć
BROADEN – poszerzać, rozszerzać

 • broaden horizonts – poszerzać horyzonty
 • buffer stock – zapas bezpieczeństwa

BUNDLING / UNBUNDLING – tworzenie opakowań zbiorczych / rozdzielanie opakowań zbiorczych
CALCULATE – obliczać
CALCULATIONS – obliczenia
CANCEL – anulować, odwoływać
CAPACITY – pojemność
CAPITAL – kapitał
WORKING CAPITAL – kapitał obrotowy
CAR – samochód osobowy / wagon (pasażerski)
CARBON FOOTPRINT – ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
CARGO – ładunek
CARRIAGE – wagon (do przewozu pasażerów)
CARRIAGE OF GOODS – przewóz towarów
CARRIER – przewoźnik
CARRY – przenosić, nieść, przewozić
CASH DISCOUNT – rabat gotówkowy
CASH REGISTER – kasa fiskalna
CATEGORIZE – klasyfikować
CAUSE – przyczyna, powód
CCTV CAMERA (closed circuit TV) – kamera przemysłowa
CENTRALIZE – centralizować
CHAIN – sieć (np. sklepów), łańcuch (w formie osób lub przedmiotów połączonych z sobą, tworzących linię)
CHALLENGE – wyzwanie
CHANGE – zmiana
CHANNEL – kanał, droga
CHARTER – karta, statut (np. firmy, organizacji)
CHEAP – tani
CHECK–IN – zameldowanie (w hotelu), odprawa (na lotnisku)
CHEST – skrzynia
CLEAR – czysty
CLERK – urzędnik
COLLABORATE – współpracować

 • collaborative – wspólny (wykonany we współpracy)

COLLECT – zbierać, odbierać

 • collection of goods – odbiór towaru

COMBINE – łączyć, mieszać
COMBINATION – połączenie

 • combined transport – transport kombinowany (łączony)

COMMUNICATE – komunikować, kontaktować się
COMPANY – firma, przedsiębiorstow

 • state – owned company – przedsiębiorstwo państwowe

COMPARE – porównywać
COMPARISON – porównanie
COMPARTMENT – przedział w pociągu
COMPETE – konkurować, rywalizować

 • competition – konkurencja, rywalizacja
 • competitor – konkurent, rywal
 • competitive – konkurencyjny
 • competitive market – rynek konkurencyjny
 • competitive rates – konkurencyjne stawki
 • competitive edge – przewaga konkurencyjna

COMPLETE – kompletny, całkowity
COMPLY WITH – stosować się do (zasad, reguł, przepisów)

 • compliant – zgodny (z zasadami, regułami, przepisami)
 • compliance – zgodność

COMPONENT – element, część składowa
COMPREHENSIVE – obszerny, o dużym zasięgu
COMPRISE – zawierać, składać się (z czegoś)
CONDITION – warunek

 • working conditions – warunki pracy

CONGESTION – zagęszczenie

 • road congestion – zagęszczeniu ruchu na drodze

CONNECT – połączyć, złączyć
CONSIDER – rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
CONSIGN – zlecać (np. przewóz towaru)

 • consignee – odbiorca przesyłki
 • consigner – nadawca
 • consignment – przesyłka
 • consingment stock / warehouse – skład / magazyn konsygnacyjny (skład / magazyn nadawcy u odbiorcy)

CONSOLIDATE – scalać, łączyć, konsolidować (np. ładunki)
CONSUME – pochłaniać, zużywać

 • consumption – zużycie
 • fuel consumption – zużycie paliwa

CONSUMER – konsument

 • ultimate consumer – konsument ostateczny/końcowy

CONTAIN – zawierać
CONTAINER – pojemnik, kontener

 • general purpose container – kontener do celów ogólnych

OPEN–TOP CONTAINER – kontener z otwartą górą (bez panelu dachowego)

 • flat – rack container – platforma
 • refrigerated container – kontener chłodniczy
 • tanktainer – cysterna (w standardowej ramie od kontenera)

CONTAMINATE – zanieczyścić, skazić
CONTINUOUS REPLENISHMENT – ciągłe uzupełnianie produktów
CONTRACTOR – wykonawca

 • sub-contractor – podwykonawca

CONTRACT – kontrakt, umowa

 • sub-contract – zlecać podwykonanie

CONVEYANCE – przewóz
CORRESPOND – zgadzać się
COST – kosztować

 • cost control – kontrola kosztów
 • freight costs – koszty przewozu
 • cost – effective – opłacający się
 • estimate cost – szacować koszty

COURIER – kurier
COVER – przykryć, nakryć, okryć
CRANE – dźwig
CREATE – tworzyć
CREDENTIALS – referencje
CREDIT – kredyt

 • creditworthiness – zdolność kredytowa

CRITICISE – krytykować

 • criticism – krytyka
 • critical – krytyczny

CROSS–DOCKING – interdokowanie (przeładowywanie i wysyłanie dalej towaru dostarczonego do magazynu, z pominięciem etapu składowania towaru w magazynie)
CRUDE OIL – ropa naftowa
CUBIC METER – metr kwadratowy
CUSTOMER – klient

 • customer service department – dział obsługi klienta

CUSTOMS CLEARANCE – odprawa celna
CUT COSTS – ciąć koszty
CUTTING EDGE – przewaga (nad innymi)

D

DAMAGE – uszkodzenie, szkoda, uszczerbek
DATA – dane

 • accurate data – dokładne dane
 • collect data – zbierać dane
 • database – baza danych
 • sales data– dane o sprzedaży

DATE – data

 • up-to-date – aktualny
 • out-of-date – nieaktualny, przestarzały
 • expiry date – data ważności
 • sell-by-date – data określająca do kiedy towar może być wystawiony na półce sklepowej

DEAL WITH – radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
DEALER – handlarz
DECIDE – decydować
DECISION – decyzja
DECREASE – spadek
DECREASE – zmniejszać
DEFINE – określać, precyzować
DEFINITION – definicja, określenie
DELAY – opóźnienie
DELAY – opóźniać
DEEP–SEA SHIPPING – przewóz dalekomorski
DELIVER – dostarczać

 • delivery – dostawa
 • delivery note – list przewozowy

DEMAND – żądać, wymagać
DEMANDING – wymagający
DEMAND – popyt

 • satisfy demand – zaspokajać popyt

DEPARTMENT – dział (np. w sklepie, firmie)

Accounting department – dział księgowości

Customer service department – dział obsługi klienta

 • HR (human resources) department – dział kadr
 • IT (Iinformation technology) department– dział informatyczny
 • Marketing department – dział marketingu
 • R&D (research & development) department – dział badań i rozwju
 • Production department – dział produkcji
 • Logistics department – dział logistyki
 • PR (public relations) department – dział autopromocji

DEPOT – magazyn, składnica
DEPTH – głębokość

 • deep – głeboki

DESCRIBE – opisywać
DESCRIPTION – opis
DESTINATION – miejsce przeznaczenia (np. ładunku)
DESTROY – niszczyć
DETECT – wykrywać
DETERMINE – ustalić, ustalać
DEVICE – urządzenie
DIAGONALLY – po przekątnej, ukośnie
DIARY PRODUCTS – produkty mleczne, nabiałowe
DIGITAL – cyfrowy
DIRECT – bezpośredni
DISADVANTAGE – wada, niekorzyść
DISCOUNT – rabat

 • cash discount – rabat gotówkowy
 • trade discount – rabat handlowy
 • quantity discount – rabat ilościowy

DISPATCH – wysyłać (np. towar), ekspediować
DISPOSE – pozbywać się

 • disposal – wywóz
 • disposable – jednorazowy

DISRUPT – zakłócać
DISRUPTION – zakłócenie
DISTANCE – odległość
DISTANT – odległy
DISTRIBUTE – rozdawać, rozprowadzać
DIRECT – bezpośredni

 • direct flow – bezpośredni przepływ (np. danych)
 • directly (adv) – bezpośrednio

DOCUMENTATION – dokumentacja
DRAFT – szkic, projekt
DUTY – obowiązek
DUTY – cło, opłata celna

E

ECONOMY – ekonomia, gospodarka
EDGE – przewaga, korzyść

 • competitive edge – przewaga konkurencyjna
 • leading edge – wiodący

EFFICIENT – skuteczny, wydajny
EFFICIENCY – sprawność, wydajność
ELIMINATE – eliminować
EMBARK – wchodzić na pokład
EMERGENCY – nagły wypadek
EMPLOY – zatrudniać

 • employee – pracownik
 • employer – pracodawca
 • unemployed – bezrobotny
 • unemployment – bezrobocie

ENGAGE – zajmować się, podejmować
ENSURE – zapewniać
ENTERPRISE – przedsiębiorstwo

 • virtual enterprise – wirtualne przedsiębiorstwo
 • entrepreneurial – przedsiębiorczy
 • entrepreneur – przedsiębiorca

ENTRUST – powierzać
ENVIRONMENT – środowisko
• ENIVRONMENTALLY FRIENDLY (adv) – przyjazny środowisku
• ENVIRONMENT PROTECTION – ochrona środowiska
EQUIPMENT – wyposażenie, sprzęt
EQUIPPED WITH – wyposażony w
ERROR – błąd
ESTABLISH – zakładać, tworzyć
ESTIMATE – szacować, oceniać

 • overestimate – przeszacować, przecenić
 • underestimate – zbyt nisko ocenić, oszacować
 • estimate costs – szacować koszty

ETHICAL – etyczny, moralny

 • unethical – nieetyczny

EVALUATE – oceniać

 • re-evaluate – ponownie oceniać
 • evaluation – ocena

EXAMINE – badać (sprawdzać)
EXCEED – przekraczać
EXCHANGE – wymiana, zamiana
EXECUTE – wykonywać
EXPECT – oczekiwać

 • expectations – oczekiwania

EXPENSES – wydatki (prywatne)

 • expenditures – wydatki (firmowe, biznesowe)

EXPENSIVE – drogi
EXPORT – exportować

F

FACE – stawiać czoła
FACILITY – urządzenie
FACTOR – czynnik
FACTORY – fabryka

 • factory gates price – cena fabryczna

FAIL – nie udać się, zawieść

 • failure – porażka, niepowodzenie

FERRY – prom
FLEXIBLE – elastyczny

 • flexibility – elastyczność

FLIGHT – lot
FLY – latać
FLOW – przepływ

 • flow of information – przepływ informacji
 • flow of goods – przepływ towaru
 • flow of money – przepływ pieniędzy

FLUCTUATION (IN DEMAND) – wahanie (w popycie)
FLUID – płyn / płynny
FORECAST – prognoza / prognozować
FOREIGN COMPANY – firma zagraniczna
FORKLIFT TRUCK – wózek widłowy
(FREIGHT) FORWARDER – spedytor

 • freight forwarding – spedycja

FRAGILE – delikatny, kruchy
FREIGHT – fracht
FRONTIER – granica
FULFIL – spełniać

G

GAIN – zyskiwać
GAS – benzyna
GAUGE – miernik, wskaźnik
GOAL – cel
GOODS – towary
GOVERN – rządzić, zarządzać

 • government – rząd

GROSS / NET PRICE – cena brutto/netto
GROSS WEIGHT – waga brutto
GROW – rosnąć

 • growth – wzrost

H

HANDLE – zajmować się

 • handling of goods – obsługiwanie towarów

HARBOUR – przystań, nabrzeże portowe
HARDWARE – sprzęt komputerowy
HAUL – holowanie
HAULIER – przewoźnik drogowy
HAZARD – niebezpieczeństwo

 • hazardous – ryzykowny, niebezpieczny
 • hazardous goods – towary niebezpieczne

HEADQUARTERS – główna siedziba
HOLD–UP – unieruchomienie
HOOK – hak

I

IDENTIFY – rozpoznawać, identyfikować

 • identification – identyfikacja

IMPACT – wpływ
IMPLEMENT – wprowadzać (w życie), wdrażać

 • implementation – wdrożenie

IMPORT – importować
IMPROVE – ulepszać, poprawiać

 • improvement – poprawa

INCH – cal
INCLUDE – obejmować, włączać, zawierać

 • all-inclusive – obejmujący wszystkie aspekty

INCREASE – wzrost
INCREASE – zwiększać

 • increase production – zwiększać produkcję

INDUSTRY – przemysł

 • industrial – przemysłowy

INFLATION – inflacja
INFLUENCE – wpływ, oddziaływanie
INFORMATION – informacja

 • swap information– wymieniać informacje

INFRASTRUCTURE – infrastruktura
INGREDIENT – składnik
INLAND WATERWAY – śródlądowe drogi wodne
INNOVATE – wprowadzać innowacje

 • innovation – innowacja, nowatorstwo

INSPECT – badać, sprawdzać

 • inspection – kontrola, wizytacja

INSTALMENT – rata (kredytu)
INSURE – ubezpieczać

 • insurance – ubezpieczenie
 • insurance rates – stawki ubezpieczenia

INTEGRATE – wcielać, włączać, integrować
INTERDEPENDENCE – współzależność
INTERMEDIARY – pośrednik
INTERMODAL – intermodalny

 • intermodality – intermodalność

INVENTORY / STOCK – stan magazynowy, zapasy na magazynie
INVEST – inwestować
INVOICE – faktura
INVOLVE – pociągać za sobą
ISSUE – kwestia, sprawa
ISSUE – wystawić (dokument)

 • issue an invoice – wystawić fakturę

ITEMIZE – wyszczególniać, rozpisać pozycje

J

JOINT VENTURE – spółka z kapitałem mieszanym

K

KITTING – kompletowanie zestawów (np. z różnych części) pod zamówienie klienta

L

LABEL – metka, etykietka

 • labelling – etykietowanie

LABOUR – praca, robota

 • labour cost – koszt pracy
 • labour market – rynek pracy
 • labour charges– stawki za pracę

LASHING – mocowanie pasami
LAY – kłaść
LEAD TIME – okres projektowania i wdrażania, czas realizacji zamówienia
LEADING COMPANY – wiodąca firma
LEVEL – poziom
LIABILITY – odpowiedzialność prawna
LIFT – winda
LIFT – podnosić
LINK – połączenie, związek
LIST PRICE – cena katalogowa
LOAD – ładować

 • unload – wyładowywać, rozładowywać
 • payload – ładowność
 • reload – przeładowywać

LOCATE – lokalizować
LOGISTICS – logistyka

 • green-logistics – eko–logistyka
 • reverse logistics – logistyka zwrotna
 • logistician – logistyk

LORRY – ciężarówka
LOSS – strata
LOW COST – niski koszt
LOWER – obniżać

 • lower costs – obniżać koszta

LUGGAGE – bagaż
LUXURY – luksus, obfitość

 • luxurious – luksusowy

M

MAINTAIN – utrzymywać, zachować
MAINTENANCE – utrzymywanie (w dobrym stanie)
MANAGE – zarządzać
MANAGEMENT – kierowanie, zarządzanie
MANUAL – ręczny
MANUFACTURE – wytwarzać, produkować
MANUFACTURER – wytwórca, producent
MARK – znak

 • trade mark – znak towarowy

MARKET – rynek

 • market leader – lider na rynku
 • market challenger – druga najlepsza firma na rynku
 • loss leader – artykuł sprzedawany poniżej kosztów celem przyciągnięcia klientów
 • marketplace – rynek handlowy
 • market value – wartość rynkowa
 • emerging market – rynek wschodzący

MARGIN – margines, marża

 • profit margin – marża zysku

MATCH – pasować
MATERIALS – materiały
MEANS OF CARRIAGE – środki przewozu
MEASURE – mierzyć

 • measurement – pomiar, miara

MEET NEEDS – zaspokajać potrzeby
MERCHANDISE – towar
MERGE – łączyć, scalać

 • merger – fuzja (firm)

MINIMIZE – minimalizować
MIX – mieszać
MOBILE – mobilny, przenośny
MOBILE – komórka
MODE OF TRANSPORT – gałąź transportu
MONITOR – obserwować, monitorować
MOVE – przemieszczać, poruszać
MOVEMENT – przemieszczanie, ruch

N

NAILS – gwoździe
NEGLECT – zaniedbywać, lekceważyć
NEGOTIATE – negocjować

 • negotiations – negocjacje
 • negotiator – negocjator

NETWORK – sieć

O

OBJECTIVE – cel
OBLIGATION – zoobowiązanie
OBTAIN – uzyskać, otrzymać
OCCUR – wydarzyć się
ON BEHALF OF (idiom) – w imieniu
ON SCHEDULE (adv) – zgodnie z harmonogramem
OFFSHORE – morski, przybrzeżny
ONLINE TOOL – narzędzie online
OPERATE – działać

 • operation – działanie

OPPORTUNITY – okazja, możliwość
OPTIMIZE – optymalizować
ORDER – zamówienie, zlecenie
ORDER – zamawiać, zleca

 • order number – numer zamówienia, zlecenia
 • place an order – składać zamówienie

ORGANIZE – organizować
ORIGIN – pochodzenie
OUTSOURCE – korzystać z obsługi zewnętrznej
OVERHANGING – zwisający
OVERWEIGHT CARGO – ładunek o wadze ponad limit
OWN – własny

P

PACK – pakować
PALLETIZE – paletować
PALLET – paleta

 • homogenous pallet – paleta jednorodna (zawierająca 1 rodzaj towaru)
 • mixed pallet – paleta mieszana

PARALLEL – równoległy
PARTICIPATE – uczestniczyć
PARTICIPANT – uczestnik
PARTNERSHIP – partnerstwo
PARTY – strona (umowy)
PASS – mijać
PAY – płacić

 • payment – zapłata
 • payment terms – warunki zapłaty
 • advance payment – płatność “z góry”

PERFORM – wykonywać
PERFORMANCE – wydajność
PERISHABLES – produkty łatwo się psujące
PERSUADE – przekonywać
PICK – podnosić, odbierać, kompletować
PICK–UP (OF GOODS) – odbiór (towarów)

 • order picking – kompletacja zamówienia

PILE – sterta, stos
PILE – piętrzyć, układać jedno na drugim
PILOT PROJECT – projekt pilotażowy
PIPELINE – rurociąg
PLACE – miejsce
PLACE – kłaść, składać (zamówienie)
PLAN – planować
PLANT – zakład

 • production plant – zakład produkcyjny

PLUG – wtyczka
POINT OF DESTINATION – punkt docelowy
POINT OF ORIGIN – punkt pochodzenia
POLLUTE – zanieczyszczać
POLLUTION – zanieczyszczenie
POLLYBAGGING – foliowanie (np: kiedy magazyn ma dołączoną płytę DVD i jest w folii)
PORT – port
POWER – władza, kontrola
PRECISION – precyzja
PREMISES – nieruchomość
PREPARE – przygotowywać
PREREQUISITE – warunek wstępny
PRESSURE – ciśnienie, presja
PREVENT – zapobiegać
PRICE LIST – cennik
PRIORITY – priorytet
PRIORITISE – traktować priorytetowo, przedładać nad coś
PROCEDURE – procedura
PROCESS – przetwarzać

 • process data – przetwarzać danePROCUREMENT – zdobywanie, nabywanie

PRODUCT – produkt
PRODUCER – producent
PRODUCE – produkować
PRODUCTION – produkcja
PRODUCTION PLANT – zakład produkcyjny
PRODUCTIVITY – wydajność
PROFIT – zysk

 • profitability – zyskowność
 • profit margin – marża zysku

PROMISE – obietnica

 • compromise – iść na kompromis 

PROMISE – obiecywać
PROTECT – bronić, ochraniać
PROVIDE – zapewniać, zaopatrywać
PROVIDER – dostawca
PROVISION – świadczenie, dostarczanie
PUBLISH – publikować
PUNCTUALITY – punktualność, dokładność
PURCHASE – zakup
PURCHASE – kupować, nabywać

 • purchase cost – koszt zakupu
 • purchase price – cena zakupu
 • purchasing department – dział zakupów

Q

QUALITY – jakość

 • quality issues – problem z jakością

QUANTITY – ilość

 • excess quantity nadwyżka
 • quantity surveyor rzeczoznawca

QUANTITY DISCOUNT – rabat ilościowy
QUAY – nabrzeże portowe
QUEUE – kolejka
QUOTE – wyceniać, przedstawiać ofertę cenową

 • quotation – wycena, oferta cenowa

R

RAIL – kolej
RAILWAY – linia kolejowa
RAILWAY STATION – dworzec kolejowy
RAPID PACE – szybkie tempo
RATE – stawka
RAW MATERIAL – surowiec

 • semi-finished goods – pół–produkty
 • finished goods – produkty gotowe

REACT – reagować
REACTION – reakcja
RECEIPT – paragon
RECIPIENT – odbiorca
RECEIVE GOODS – otrzymywać towar/ przyjmować towar
RECEIPT AT WAREHOUSE – przyjęcie na magazyn
RECOGNISE – rozpoznać, rozpoznawać
REDUCE – redukować, obniżać
REDUCTIONS – zniżka, obniżka
REDUCE COSTS – obniżać koszty
REDUCE INVENTORIES – obniżać zapasy, stany magazynowe
REFER – odwołać się (do czegoś)
REFINERY – rafineria
RELOCATE – przemieszczać, przenosić
RELY ON – polegać na

 • reliable – niezawodny, taki na którym można polegać

REMAIN – pozostać
RENT – czynsz
RENT – wynajmować
REPACK – przepakowywać
REPAIR – naprawiać
REPORT – raport

 • non-conformance report – raport niezgodności

REPRESENT – reprezentować
RESOURCES – zasoby
RESPOND – odpowiadać, reagować

 • response – reakcja, odpowiedź
 • responsive – odpowiadający, reagujący

RETAIN – zachowywać, zatrzymywać
RETAILER – sprzedawca detaliczny
RETAIL PRICE – cena detaliczna
RELIABLE – rzetelny, niezawodny
REPELNISH – uzupełniać
REQUEST – prośba
REQUIRE – wymagać
REQUIREMENTS – wymagania
RESEARCH – badania naukowe
RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT – Dział Badań i Rozwoju
RESOLVE – rozwiązywać (np. problem)
RESPOND – odpowiadać (komuś)
RESPONSIBILITY – odpowiedzialność

 • responsible for – odpowiedzialny zaRESPONSIVENESS – chęć współpracy

RETAIL – sprzedaż detaliczna
RETAILER – sprzedawca detaliczny
RETURN – powrót
RETURN – wracać
REUSABLE TRANSIT EQUIPMENT – sprzęt do przewozu wielokrotnego użytku
REVISE – powtarzać materiał
RIGID BOX – sztywne opakowanie
RISK – ryzyko
RIDK – ryzykować
RIVER BARGE – barka
ROUTE – droga, trasa
RUBBER TYRES – opony gumowe

S

SALARY – pensja
SALE – sprzedaż

 • sales department – dział sprzedaży
 • sales target – zakładana wysokość sprzedaży

SCHEDULE – harmonogram

 • schedule transport – harmonogram transportu

SEASONAL DEMAND – okresowe zapotrzebowanie
SECURE – bezpieczny
SECURE – zabezpieczać
SEEK – szukać
SELECT – wybierać
SELL – sprzedawać
SEND – wysyłać
SERVICE – usługa, obsługa
SET (SOMETHING) BACK (phrasal verb) – opóźniać coś
SET–UP (A BUSINESS) (phrasal verb) – założyć, otworzyć (firmę)
SHEET – arkusz
SHIFT – przesunąć, przestawić
SHIP – statek
SHIPMENT – wysyłka
SHIPPER – nadawca ładunku
SHIPPING RATE – koszty wysyłki
SHORT – krótki

 • shortage – deficyt
 • shorten – skracać
 • shortfall – dziura (w budżecie)

SHRINK–WRAPPING – pakowanie w folię termokurczliwą
SHUFFLING SYSTEM – system sortujący
SIMPLIFY – upraszczać
SIMPLIFICATION – uproszczenie
SITE – miejsce, teren
SOFTWARE – oprogramowanie
SOLUTION – rozwiązanie
SOLVE (A PROBLEM) – rozwiązywać
SOLUTION – rozwiązanie
SOLVENT – wypłacalny

 • insolvent – niewypłacalny
 • solvency – wypłacalność (finansowa)
 • insolvency – niewypłacalność
 • to file for insolvency – złożyć wniosek o upadłość
 • to become insolvent – stać się niewypłacalnym

SORT – sortować
SOURCE – źródło

 • source – pozyskiwać, uzyskiwać
 • multiple source – pozyskiwać z wielu źródeł
 • single source – pozyskiwać z jednego źródła
 • dual source – pozyskiwać z dwóch źródeł
 • sourcing strategy – strategia finansowania

SPEED – prędkość
SPECIFY – precyzować, uściślać
SQUARE METER – metr kwadratowy
STACK – sterta
STAFF – personel
STAGE – etap, faza
STAPLES – zszywki
STATE–OF–THE–ART – supernowoczesny
STEEL PIPES – rury stalowe
STEVEDORE – doker, robotnik portowy
STICK – przyklejać
STOCK – asortyment, zapas

 • divert stocks – przekierowywać zapasy
 • stocks-out – braki na magazynie
 • run out of stock – wykończenie zapasów

STORAGE– pamieć (w komputerze)
STORAGE – magazynowanie
STORE – magazyn
SUBSIDIARY – drugorzędny
SUCCEED – odnosić sukces
SUIT – odpowiadać, pasować (komuś)

 • suitable– odpowiedni

SUPERVISE – nadzorować
SUPERVISOR – przełożony
SUPPLY – zaopatrywać
SUPPLIES – zaopatrzenie
SUPPLY CHAIN – łańcuch dostaw
SUPPLIER – dostawca
SUPPORT – wspierać
SUPPORT – wsparcie
SUSTAIN – podtrzymywać

 • sustainable – trwały (np. wzrost)

SWAP BODY – nadwozie
SYSTEM – system

T

TAILOR–MADE SOLUTIONS – rozwiązania dostosowane do potrzeb
TAKE PLACE – odbywać się
TANK – czołg, cysterna
TARIFF – taryfa
TARPAULIN – brezent
TAX – podatek
TEMPORARY STAGE – stan przejściowy
TENDER – (cześć lokomotywy) tender
TENDER – (żeglarstwo) statek pomocniczy
TERMINAL – terminal komputerowy
TERMS – warunki (np. umowy)
TEST – testować
THREAT – zagrożenie
TIER–ONE SUPPLIER – dostawca pierwszego rzędu
TIER–TWO SUPPLIER – dostawca drugiego rzędu
TIER–THREE SUPPLIER – dostawca trzeciego rzędu
TIMELINESS – odpowiednia pora
TIMETABLE – plan lekcji, rozkład jazdy
TRACE – śledzić
TRACK – namierzać
TRADE – handel

 • overseas trade – handel zagraniczny
 • foreign trade – handel zagraniczny

TRADE DISCOUNT– rabat handlowy
TRAILER – przyczepa
TRAIN – pociąg
TRANSACTION – transakcja
TRANSFER – przenosić, przesyłać

 • transfer data – przesyłać dane

TRANSFORM – przekształcać
TRANSPARENCY – przejrzystość (np. informacji)
TRANSPORT – transport

 • transportation – transport
 • means of transport – środek transport
 • mode of transport – gałąź (rodzaj) transportu

TRANSSHIPMENT– przeładunek
TRUCK – ciężarówka
TYPE – typ, rodzaj

U

UNDERGROUND – 1. metro 2. podziemny
UNDERTAKE – podjąć sie, przedsięwziąć
UNFORSEEN SHORTAGE – nieprzewidziany brak
UPDATE – aktualizacja
UPDATE – aktualizować
USER – użytkownik

 • user friendly – przyjazny dla użytkownika

UTILIZE – użytkować, eksploatować

V

VALUE – wartość
VARY – różnić się, zmieniać się
VEHICLE – pojazd

 • fleet of vehicles – flota pojazdów

VENDOR – sprzedawca

 • vending machine – automat (np. do kawy)

VESSEL – statek, okręt
VIOLATE – naruszać, zakłócać

 • violation – naruszenie, wykroczenie

VISIBILITY – widoczność, widzialność
VOYAGE – podróż, rejs

W

WAGE – płaca, zarobki

 • living wage – pensja wystarczająca na utrzymanie

WAGON – wagon towarowa
WAREHOUSE – magazyn
WAREHOUSING – magazynowanie
WEIGH – ważyć, zważyć
WEIGHT – waga
WHEEL – koło
WHOLESALE – sprzedaż hurtowa
WHOLESALER – hurtownik
WIDE RANGE OF SERVICES – szeroki zakres usług
WORKING CAPITAL – kapitał obrotowy
WRAP – zawinąć, owinąć

Y

YARD – plac

ABBREVIATIONS

ABC (ACTIVITY BASED COSTING) – rachunek kosztów działań
ABM (ACTIVITY BASED MANAGEMENT) – zarządzanie kosztami działań
APR (ADJUSTABLE PALLET RACKING) – regulowane regały paletowe
AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM) – zautomatyzowany system przechowywania i pobierania
B2B (BUSINESS TO BUSINESS) – kontakty bezpośrednie między przedsiębiorcami
B2C (BUSINESS TO CONSUMER) – kontakty między przedsiębiorcami a klientami
CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) – dyrektor generalny
CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER) – dyrektor finansowy
COO (CHIEF OPERATING OFFICER) – dyrektor operacyjny
CMI (CO–MANAGED INVENTORY) – wspólnie zarządzane zapasy
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) – zarządzanie relacjami z klientem
CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) – społeczna odpowiedzialność biznesu
EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) – elektroniczna wymiana danych
EPOS (ELECTRONIC POINT OF SALE) – punkt sprzedaży elektronicznej
ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
FEFO (FIRST EXPIRY FIRST OUT) – pierwsze traci ważność – pierwsze wychodzi
FIFO (FIRST IN FIRST OUT) – pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu
FTL (FULL TRUCK LOAD) – załadunek pełno–pojazdowy
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) – globalny system pozycjonowanie
ISO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION) – międzynarodowa organizacja ds. standaryzacji
IT (INFORMATION TECHNOLOGY) – technologia informacyjna informatyka
JIT (JUST IN TIME) – dokładnie na czas
KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) – kluczowy wskaźnik wydajności
LIFO (LAST IN FIRST OUT) – ostatni na wejściu – pierwszy na wyjściu
LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) – paliwo (gaz propan–butan)
LTL (LESS THAN TRUCK LOAD) – drobnica
MHE (MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT) – sprzęt mechaniczny
NPD (NEW PRODUCT DEVELOPMENT) – opracowanie nowego produktu
POD (POINT OF DELIVERY) – punkt dostawy
POE (POINT OF ENTRY) – punkt wejścia
POS (POINT OF SALE) – punkt sprzedaży
PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) – wyposażenie do ochrony osobistej
PPT (POWERED PALLET TRUCK) – wózek paletowy z własnym napędem
RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) – identyfikacja za pośrednictwem fal radiowych
RSC (RIGID STACKABLE CONTAINERS) – sztywne pojemniki dające się piętrzyć
SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) – zarządzanie łańcuchem dostaw
SKU (STOCK KEEPING UNIT) – jednostka magazynowa
USP (UNIQUE SELLING POINT) – unikatowa cecha produktu
VAT (VALUE ADDED TAX) – podatek od wartości dodanej
VAS (VALUE ADDED SERVICES) – usługi o wartości dodanej
VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY) – zapasy zarządzane przez sprzedawcę
WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) – magazynowy system informatyczny
3PL (THIRD PARTY LOGISTICS) – firma logistyczna / operator logistyczny
4PL (FOURTH PARTY LOGISTICS) – firma logistyczna / operator logistyczny, którzy oferują również usługi o wartości dodanej

Źródło: www.mwsl.eu