Przewóz towarów niebezpiecznych – raport NIK

image_pdfimage_print

W ostatnich dniach Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat  realizacji zadań organów państwa i samorządu terytorialnego  w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Podsumowanie jednak nie jest łaskawe ani dla organów, które powinny stać na straży przepisów i wymagań regulujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, ani dla samych uczestników przewozu.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełnym raportem pod linkiem >>> tutaj <<<

Rozwiązania zasugerowane przez NIK

Z mojego punktu widzenia wszystkie proponowane przez NIK rozwiązania „De lege ferenda” uznaję za potrzebne w mniejszym lub większym stopniu.

Do Ministra Infrastruktury

 • Dodanie w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców przepisu stanowiącego, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie dokonuje się w przypadku, gdy kontrola jest przeprowadzana przez marszałka województwa na podstawie art. 54 ust. 1ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w siedzibach podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu TN. ( Dzięki temu unikniemy patologii organizowania jednodniowych kursów ADR, które nie są w stanie odpowiednio przeszkolić kursanta.)
 • Wprowadzenie w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych przepisu nakładającego na uczestników przewozu TN obowiązek przesłania do Dyrektora TDT informacji (oraz każdorazowej jej aktualizacji) w sprawie wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu TN, zawierającej dane określone w art. 48 ust. 1 ww. ustawy. ( Tutaj oczywiście kręcony jest bat na przedsiębiorstwa, które przewożą towary niebezpieczne a które uchylają się od obowiązku wyznaczenia doradcy. Zapewne informacje te będą dostępne podczas kontroli, dzięki temu kary za brak doradcy będą wymierzane już podczas kontroli drogowej a nie  tylko w czasie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. )
 • Wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem przepisu ustalającego okresy, w odniesieniu do których organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powinny dokonywać ocen organizacji ruchu.
 • Utworzenie centralnego systemu monitorowania przewozów TN, zawierającego– dla odcinków dróg poszczególnych kategorii, po których realizowany jest przewóz tych towarów – informacje o ilości i rodzaju (numerów UN) przewożonych w skali roku TN.
 • Wykonanie na poziomie wojewódzkim i krajowym oceny ryzyka, opracowanie rekomendacji mających na celu ograniczenie przewozu TN wysokiego ryzyka przez obszary o dużej gęstości zaludnienia oraz wyznaczenie – w celu wprowadzenie odpowiedniej organizacji ruchu – odpowiednich ograniczeń ruchu.
 • Przywrócenie kompetencji PIP, TDT, IOŚ oraz PSP do przeprowadzania kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej uczestników przewozu drogowego TN.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, w tym zmniejszenia ryzyka związanego z przewozem drogowym TN (w porozumieniuz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji) kompleksowe uregulowanie kwestii związanej z zapewnieniem odpowiedniej liczby parkingów, na które powinny być usuwane pojazdy przewożące te towary.
 • Jako organy sprawujące nadzór nad ruchem drogowym, powinni w ramach realizacji obowiązku dokonywania oceny organizacji ruchu w zakresie zgodności
  z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – uwzględniać zagrożenia związane z przewozem TN, a w szczególności dokonywać weryfikacji prawidłowości wykonywania przez organy zarządzające ruchem drogowym stosowania rozwiązań minimalizujących skutki zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących TN.Do Marszałków województw powinni zwiększyć częstotliwość kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu TN (kursy ADR oraz kursy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego TN) oraz obejmować kontrolą pełny zakres zagadnień określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Do Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego

 • powinni podjąć wspólne działania w celu realizacji skutecznej współpracy inspektorów tych jednostek, prowadzonej na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 2 i art. 100 ust. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Podsumowanie

Musze przyznać, że większość tych postulatów doradcy ds. bezpieczeństwa podnosili już od lat. Ale czy zmieni się coś w przyszłości w dużej mierze będzie zależeć od woli rządzących. Tym razem trzymam za nich kciuki.  Jeśli coś faktycznie będzie się zmieniało w tym zakresie oczywiście będę was o tym informować.

Źródło: http://niebezpiecznalogistyka.pl

Sylwia Zielińska

Doradca ds. bezpieczeństwa ( ADR, IMDG - Code) , prawnik, logistyk, wykładowca akademicki i certyfikowany trener. Od 2003 roku związana z branżą logistyczną, gdzie zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Na co dzień pomaga firmom realizować skomplikowane obowiązki w zakresie transportu/załadunku/rozładunku oraz magazynowania towarów niebezpiecznych.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.