Świadectwo ADR – dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych

image_pdfimage_print

Czy każdy pojazd może przewozić towary niebezpieczne? A może potrzebne są odpowiednie dokumenty? Te z pozoru dość niewinne problemy sprawiają niekiedy uczestnikom transportu towarów niebezpiecznych spore problemy.  Dziś postaramy się usystematyzować wymagania dotyczące pojazdów odnośnie przewozów tego typu towarów.

Świadectwo ADR – istota

Świadectwo ADR – dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych dotyczy jedynie pojazdów cystern, pojazdów baterii oraz pojazdów (wraz z ciągnikiem siodłowym) przewożących materiały wybuchowe klasy 1, czyli dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.

Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR 2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX są wydawane zgodnie z ADR 2015.

Pojazd przewożący towary niebezpieczne w sztukach przesyłki, czyli w opakowaniu, nie musi posiadać dodatkowych badań technicznych, uzyskiwać żadnych dodatkowych dokumentów. Niemniej jednak pojazd ten musi być sprawny, posiadać aktualne badania techniczne, musi być prawidłowo wyposażony oraz oznakowany.

Procedura wydania Świadectwa ADR

UWAGA: Dotyczy jedynie pojazdów cystern, pojazdów baterii oraz pojazdów (wraz z ciągnikiem siodłowym) przewożących materiały wybuchowe klasy 1

Świadectwo  dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych ADR wydawane jest przez Transportowy Dozór Techniczny na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.  Na stronie TDT podany jest wzór wniosku.

Wypełniony wniosek składamy się  w sekretariacie właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego. A do wniosku tego musimy dołączyć:

a) Dla pojazdów  EX II i EX III – przewożących materiały wybuchowe klasy 1

 • Oryginał zaświadczenia badania technicznego wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych – czyli w przypadku obowiązku wydania świadectwa dopuszczenia potrzebne jest specjalistyczne, dodatkowe badanie techniczne –Wzór zaświadczenia);
 • Dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia – nie dotyczy to jednak pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto TDT w wysokości 150 zł, a  w przypadku wniosku o wydanie wtórnika opłaty w wysokości 20 zł;
 • Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego – poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 • Kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu. Z  taką sytuacją mamy do czynienia jeśli pojazd jest leasingowany;
 • Dla pojazdu EX III – wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu (lub typu WE pojazdu) lub świadectwa zgodności typu (lub typu WE), jeżeli pojazd był homologowany wg Dyrektywy 2007/46/WE, potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem typu EX III,
  • lub poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX III, lub kopia decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70 zo. ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • lub kopia decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • W przypadku pojazdów wytworzonych w ilości jednej sztuki rocznie – poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające ten fakt oraz oświadczenie o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX III.

b) Dla pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU

 • Oryginał zaświadczenia badania technicznego wykonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych. Wzór zaświadczenia;
 • Poświadczona kserokopia protokołu z badania technicznego cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych wydanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. Może być również kopia protokołu wraz z jego oryginałem w celu jego potwierdzenia;
 • Potwierdzenie wniesienia opłat zgodnie z  art 34 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym;
 • Powyższe nie wyklucza oczywiście obowiązku dołączenia dodatkowo potwierdzenia wniesienia opłaty na konto TDT w wysokości 150 zł, a  w przypadku wniosku o wydanie wtórnika opłaty w wysokości 20 zł;
 • Dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia. Nie dotyczy to pojazdów dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy;
 • Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu/pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu;
 • Kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu. Z  taką sytuacją mamy do czynienia jeśli pojazd jest leasingowany.

Podsumowanie

Ważne jest żeby pamiętać, że upoważniony przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego pracownik wystawia świadectwo dopuszczenia pojazdu na okres nie dłuższy niż termin najbliższego badania technicznego pojazdu. Nie zawsze świadectwo będzie wydawane na rok.

Wzór świadectwa dopuszczenia zgodny z ADR 2017

PODSTAWA PRAWNA:

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Sylwia Zielińska

Doradca ds. bezpieczeństwa ( ADR, IMDG - Code) , prawnik, logistyk, wykładowca akademicki i certyfikowany trener. Od 2003 roku związana z branżą logistyczną, gdzie zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Na co dzień pomaga firmom realizować skomplikowane obowiązki w zakresie transportu/załadunku/rozładunku oraz magazynowania towarów niebezpiecznych.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.